Tech­no­ló­gia Li-Fi, su­perrých­la al­ter­na­tí­va Wi-Fi, sa dos­tá­va z vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií do reál­ne­ho sve­ta. Pos­ta­ral sa o to es­tón­sky star­tup Vel­men­ni, kto­rý us­ku­toč­nil jej pr­vú ko­mer­čnú im­ple­men­tá­ciu v prie­my­sel­nom pros­tre­dí v Tallin­ne.

Li-Fi je bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia po­dob­ná Wi-Fi, kto­rá umož­ňu­je od­osie­la­nie dát pri vy­so­kých rých­los­tiach za pou­ži­tia tech­no­ló­gie VLC (vi­sib­le light com­mu­ni­ca­tion). Vy­na­šiel ju pro­fe­sor Ha­rald Haas z Edin­bur­skej uni­ver­zi­ty a op­ro­ti Wi-Fi má nie­koľ­ko vý­hod. Umož­ňu­je vy­ššiu bez­peč­nosť lo­kál­nych sie­tí, a keď­že svet­lo nep­re­chá­dza cez ste­ny, ru­še­nie me­dzi za­ria­de­nia­mi je men­šie. No naj­výz­nam­nej­šia vý­ho­da je rých­losť – vý­skum­ní­ci do­siah­li v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach rých­losť 224 gi­ga­bi­tov za se­kun­du.

- Reklama -

Sieť Li-Fi pou­ži­tá v pi­lot­nom pro­jek­te je schop­ná od­osie­lať dá­ta rých­los­ťou až 1 Gb/s, čo je 100-krát viac, ako umož­ňu­je sú­čas­ná tech­no­ló­gia Wi-Fi. Film s vy­so­kým roz­lí­še­ním by sa pri ta­kej­to rých­los­ti dal stiah­nuť v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd.

V rám­ci pro­jek­tu tím navr­hol rie­še­nie in­te­li­gen­tné­ho os­vet­le­nia, kde sa aj dá­to­vá ko­mu­ni­ká­cia vy­ko­ná­va po­mo­cou svet­la. Na prís­tup k inter­ne­tu sa v kan­ce­lá­riách vy­uží­va sieť Li-Fi. „Je veľ­mi ťaž­ké vy­tvo­riť úpl­ne no­vú infra­štruk­tú­ru na pri­po­je­nie Li-Fi, tak­že ne­ja­ko mu­sí­me in­teg­ro­vať náš sys­tém so sú­čas­ným sys­té­mom,” po­ve­dal Dee­pak So­lan­ki, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Vel­men­ni.

Li-Fi ne­mu­sí úpl­ne nah­ra­diť Wi-Fi, obe tech­no­ló­gie by sa moh­li pou­ží­vať pa­ra­lel­ne na vy­tvo­re­nie efek­tív­nej­šej sie­te. Ako po­ve­dal So­lan­ki, tech­no­ló­gia by sa k spot­re­bi­te­ľom moh­la dos­tať v prie­be­hu naj­bliž­ších troch až šty­roch ro­kov a umož­ni­la by im prís­tup k inter­ne­tu po­mo­cou žia­ro­viek v ich do­mác­nos­ti.

Vy­ná­lez­ca pri­po­je­nia Li-Fi Ha­rald Haas už skôr tvr­dil, že v bu­dúc­nos­ti by moh­la byť kaž­dá LED žia­rov­ka pou­ži­tá ako ultra­rých­la al­ter­na­tí­va k Wi-Fi. „Mu­sí­me iba umies­tniť ma­lý mik­ro­čip do kaž­dé­ho os­vet­ľo­va­cie­ho za­ria­de­nia a spo­jiť tak dve zá­klad­né fun­kcie: os­vet­le­nie a bez­drô­to­vý pre­nos dát,” vy­jad­ril sa pro­fe­sor Haas.

Článok prebratý od nášho partnerského portálu: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.