Vi­zio­nár Elon Musk pred­sta­vil pred pár dňa­mi naj­nov­ší mo­del od Tes­la Mo­tors. Mo­del X, dl­ho oča­ká­va­né SUV, je mo­men­tál­ne ozna­čo­va­né via­ce­rý­mi prív­las­tka­mi, ako naj­bez­peč­nej­ší, naj­rý­chlej­ší či naj­schop­nej­ší v da­nej ka­te­gó­rii. Aká je však sku­toč­nosť?

Vý­kon Mo­de­lu X je 259 ko­ní na pred­ný aj za­dný elek­tro­mo­tor, zrý­chle­nie z nu­ly na stov­ku dá za 4,8 se­kun­dy. Vo ver­zii Per­for­man­ce má za­dný elek­tro­mo­tor až 503 ko­ní, do­jazd au­ta je zhru­ba 250 míľ (asi 400 km), zrý­chle­nie z nu­ly na sto zvlád­ne za 3,8 se­kun­dy, kým s mó­dom Lu­dic­rous mu to tr­vá len 3,21 se­kun­dy. Pre obe ver­zie Mo­de­lu X je maximál­na rých­losť oh­ra­ni­če­ná na 250 km/h.

- Reklama -

modelx_tesla2.jpg

 

No­vý mo­del od Tes­ly má na­vy­še za­ují­ma­vo rie­še­né za­dné dve­re. Sys­tém je po­dob­ný to­mu v Mer­ce­de­se SLS AMG, ale v tom­to prí­pa­de ho naz­va­li Fal­con Wing. Ob­rov­ské čel­né sklo svo­jím vý­hľa­dom po­te­ší pre­dov­šet­kým spo­lu­jaz­dca. Mo­del X po­nú­ka kom­bi­ná­ciu se­da­diel buď pre šesť, ale­bo se­dem osôb. Aler­gi­ci oce­nia špe­ciál­ny fil­ter HE­PA v kli­ma­ti­zá­cii, kto­rý ces­tu­jú­cich ochrá­ni od všet­kých ne­ga­tív­nych vply­vov zvon­ku. V ča­se škan­dá­lu s emi­sia­mi, kto­ré­mu v sú­čas­nos­ti če­lí Volkswagen, eko­lo­gic­kej­ší auto­mo­bil kaž­dý rád uví­ta.

modelx_tesla_vyhlad.jpg

modelx2.jpg

Štar­to­va­cia ce­na Mo­de­lu X je 93-ti­síc USD. Su­ma by sa ma­la vy­špl­hať maximál­ne na 144-ti­síc USD. Pod­ľa Elo­na Mus­ka si naj­nov­ší mo­del pre­dob­jed­na­lo až 25-ti­síc zá­ujem­cov, ku kto­rým by sa mal dos­tať v po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka.mo­delx_tes­la3.jpg

zdroj: itnews.sk

 

- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here