Toyo­ta sí­ce nie je pr­vý vý­rob­ca auto­mo­bi­lov, kto­rý vy­tvo­ril auto­nóm­ne vo­zid­lo, ale chce sa od­lí­šiť as­poň prís­tu­pom k auto­ma­ti­zo­va­né­mu ria­de­niu. V sú­čas­nos­ti v uli­ciach To­kia tes­tu­je pro­to­typ, kto­rý má preu­ká­zať jej od­liš­nú fi­lo­zo­fiu.

Vo­zid­lo naz­va­né Highway Team­ma­te je vlas­tne mo­di­fi­ko­va­ný Lexus GS a ide o pr­vý vý­sle­dok spo­lup­rá­ce Toyo­ty s MIT a Stan­for­do­vou uni­ver­zi­tou na vy­uži­tí ume­lej in­te­li­gen­cie. Pod­ľa vy­jad­re­nia auto­mo­bil­ky by tes­to­va­ná tech­no­ló­gia moh­la byť prip­ra­ve­ná do vý­ro­by v ro­ku 2020.

- Reklama -

toyota_highway_teammate.jpg

Auto­mo­bil bol vy­skú­ša­ný na to­kij­skej Shu­to Expressway, pri­čom tes­ty sa za­me­ra­li naj­mä na vjazd na di­aľ­ni­cu a vý­jazd z nej, ako aj na zme­nu jaz­dných pru­hov. Vo­dič sa mô­že prep­núť do auto­ma­ti­zo­va­né­ho re­ži­mu až po pre­jaz­de brá­nou mý­ta. Vo­zid­lo pou­ží­va na orien­tá­ciu pod­rob­né ma­py a vlas­tné sen­zo­ry a sle­du­je všet­ko di­anie oko­lo se­ba. Má za­bu­do­va­né mik­rovl­nné ra­da­ry, ka­me­ry a la­se­ro­vé ra­da­ry (LI­DAR).

 

Za­tiaľ čo iní vý­rob­co­via pri pro­pa­gá­cii svo­jich auto­nóm­nych vo­zi­diel vy­zdvi­hu­jú naj­mä od­bre­me­ne­nie vo­di­ča, Toyo­ta kla­die dô­raz na par­tner­stvo me­dzi člo­ve­kom a stro­jom. Ne­má v úmys­le vy­tvo­riť úpl­ne auto­nóm­ny auto­mo­bil, ale vo­zid­lo vy­ba­ve­né in­te­li­gen­tný­mi sys­té­ma­mi na po­moc vo­di­čom. Pl­noauto­ma­ti­zo­va­né au­tá sú vraj len pre tých, kto­rí ne­mô­žu ria­diť, napr. pre star­ších ľu­dí a oso­by so zdra­vot­ným pos­tih­nu­tím.

Kon­cep­cia Mo­bi­li­ty Team­ma­te (voľ­ne mož­no pre­lo­žiť ako mo­bil­ný spo­luh­ráč) je pod­ľa Toyo­ty mož­ná. Vy­ža­du­je si však pok­rok v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie, za­tiaľ sa mu­sia sa­mos­tat­ne jaz­dia­ce au­tá spo­lie­hať na vop­red nap­rog­ra­mo­va­né od­po­ve­de po­nú­ka­né sof­tvé­rom na­pí­sa­ným ľuď­mi.

 

Kon­krét­ne Toyo­ta pra­cu­je na troch dru­hoch auto­mo­bi­lo­vej „in­te­li­gen­cie”. Pr­vá ob­lasť za­hŕňa schop­nosť roz­poz­nať si­tuáciu a pri­jí­mať roz­hod­nu­tia, dru­há ko­mu­ni­ká­ciu s iný­mi vo­zid­la­mi a infra­štruk­tú­rou a do tre­tej pa­tria inter­ak­cie s vo­di­čom, napr. schop­nosť roz­poz­nať, v akom sta­ve je vo­dič, a koor­di­no­vať, ke­dy mož­no pre­sú­vať zod­po­ved­nosť me­dzi člo­ve­kom a stro­jom.

zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.