Brit­ská vlá­da pritvr­di­la v bo­ji pro­ti ne­le­gál­ne­mu sťa­ho­va­niu z inter­ne­tu. Od ro­ku 2016 by mal vstú­piť do plat­nos­ti up­ra­ve­ný autor­ský zá­kon, za kto­ré­ho po­ru­še­nie má hro­ziť on-li­ne pi­rá­tom nie­len fi­nan­čná po­ku­ta, ale aj trest od­ňa­tia slo­bo­dy do vý­šky 10 ro­kov.

Pod­ľa pô­vod­né­ho zá­ko­na bo­lo mož­né za ta­ký­to pries­tu­pok od­sú­diť pá­cha­te­ľa maximál­ne na dva ro­ky.

Po no­vom však bu­de pre­vádz­ko­va­nie webo­vých strá­nok ale­bo služ­by s ile­gál­nym ob­sa­hom, ako aj sťa­ho­va­nie pre vlas­tnú pot­re­bu tres­ta­né rov­na­ko prís­ne ako iné po­ru­še­nie zá­ko­na.

Prip­ra­vo­va­ný návrh zá­ko­na oce­ni­li pre­dov­šet­kým auto­ri a dr­ži­te­lia li­cen­cií, kto­rých sa po­ru­šo­va­nie práv pria­mo tý­ka­lo.

Na­sa­de­nie up­ra­ve­né­ho zá­ko­na bu­de pred­chá­dzať eš­te ve­rej­ná dis­ku­sia, na kto­rej sa zú­čas­tnia je­ho navr­ho­va­te­lia i opo­nen­ti.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  AKTUÁLNE: Známy slovenský operátor plánuje ďalší výpadok služieb. Trvať bude až do konca septembra
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.