Dneš­né po­čí­ta­če sú čo­raz lep­šie prip­ra­ve­né na špe­ci­fic­ké úlo­hy – do­ká­žu hrať šach, roz­poz­ná­vať ob­ráz­ky, ro­biť zlo­ži­té ko­mu­tá­cie. Ale všeo­bec­ná in­te­li­gen­cia je zvy­čaj­ne ich sla­bá strán­ka.

Štú­dia pub­li­ko­va­ná v MIT Re­view pred­sta­vu­je po­čí­tač, kto­rý zvlád­ne Wech­sle­rov test in­te­li­gen­cie, ur­če­ný pre ma­lé de­ti.

Stroj má ná­zov Con­cep­tNet4 a vy­tvo­ri­li ho vý­skum­ní­ci z Illi­nois­kej uni­ver­zi­ty pod ve­de­ním Stella­na Ohl­sso­na. Test za­me­ra­ný na de­ti pred­škol­ské­ho ve­ku sa pou­ží­va v USA a sús­tre­ďu­je sa na 5 ob­las­tí: in­for­má­cie (otáz­ky ty­pu: Kde náj­de­te tuč­nia­ka?), slov­nú zá­so­bu (Čo je to dom?), lo­gic­ké uva­žo­va­nie na zá­kla­de in­dí­cií (Mô­že­te vi­dieť cez to, je to štvo­rec a mô­že­te to ot­vo­riť), po­dob­nos­ti (Čo ma­jú spo­loč­né pe­ro a ce­ruz­ka?) a po­cho­pe­nie bež­nej si­tuácie (Pre­čo si ľu­dia po­tria­sa­jú ru­ky?).

Otáz­ky bo­lo tre­ba up­ra­viť, aby po­čí­tač po­cho­pil, čo sa od ne­ho po­ža­du­je. Veľ­mi dob­re si po­čí­nal v ob­las­ti slov­nej zá­so­by a po­dob­nos­ti, prie­mer­né skó­re do­sia­hol pri in­for­má­ciách a cha­bé bo­li vý­sled­ky pri uva­žo­va­ní a po­cho­pe­ní si­tuácie. Nap­rík­lad pri otáz­ke, pre­čo si ľu­dia po­tria­sa­jú ru­ky, stroj pos­ky­tol vý­sle­dok „epi­lep­tic­ký zá­chvat“. Nie­ke­dy bo­li od­po­ve­de úpl­ne ne­lo­gic­ké. Prie­mer­né skó­re bo­lo na úrov­ni štvorroč­né­ho di­eťa­ťa.

Vý­skum­ní­ci niek­to­ré ano­má­lie ne­do­ká­za­li vy­svet­liť. Navrh­li však spô­so­by, ako by sa test mo­hol zlep­šiť, nap­rík­lad za­da­ním otá­zok v pri­ro­dze­nom ja­zy­ku po­mo­cou vir­tuál­nych asis­ten­tiek Si­ri a Cor­ta­na.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Popcorn Time prichádza na iPhone bez nutnosti mať jailbreak
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.