Na hu­dob­nom fes­ti­va­le Download brit­ská po­lí­cia nas­ke­no­val tvá­re 90 000 účas­tní­kov a hľa­da­la me­dzi ni­mi zlo­čin­cov. Po­tom vraj zá­be­ry okam­ži­te vy­ma­za­la.

Fes­ti­val sa ko­nal v Lei­ces­ter­shi­re a je­ho hlav­ný­mi hviez­da­mi bo­li Slip­knot, zná­my svo­ji­mi mas­ka­mi, Mu­se a Kiss. Aby po­lí­cia zis­ti­la at­mos­fé­ru na kon­cer­te, pou­ži­la sof­tvér na roz­poz­na­nie tvá­re, kto­rý mal de­te­go­vať zná­mych de­lik­ven­tov, na­mies­to sta­rej me­tó­dy poh­ľa­du ich na tvá­re na pa­pie­ri. Tvá­re náv­štev­ní­kov fes­ti­va­lu sní­ma­lo nie­koľ­ko stra­te­gic­ky roz­mies­tne­ných ka­mier.

- Reklama -

Ne­bol to sí­ce pr­vý prí­pad vy­uži­tia sle­do­va­cích tech­no­ló­gií na kon­cer­te, ale na fes­ti­va­le Download sa prav­de­po­dob­ne pou­ži­li v do­siaľ naj­väč­šom roz­sa­hu. Nap­rík­lad vla­ni v le­te na fes­ti­va­le Bos­ton Calling tes­to­va­lo mes­to po­dob­ný sof­tvér na ana­lý­zu ľu­dí vo vi­deo­záz­na­me, pri­čom sa pou­ží­va­li ta­ké zna­ky ako tón ple­ti, far­ba ko­še­le a pod. na sle­do­va­nie a iden­ti­fi­ko­va­nie účas­tní­kov.

Ta­ké­to mo­ni­to­ro­va­nie však pri­ná­ša prob­lém, čo uro­biť so zá­ber­mi po skon­če­ní ak­cie. Veď vša­dep­rí­tom­ný­mi lac­ný­mi sle­do­va­cí­mi ka­me­ra­mi mož­no ľah­ko naz­bie­rať ti­sí­ce ho­dín mo­ni­to­ro­va­cích zá­be­rov. Nap­rík­lad v Spo­je­ných štá­toch sa ve­dú roz­siah­le dis­ku­sie o tom, ako s ni­mi vlád­ne or­ga­ni­zá­cie po­tom za­ob­chá­dza­jú. Aj keď je dob­ré, že brit­ská po­lí­cia si tie­to dá­ta neu­lo­ži­la, nie je jas­né, či ich vy­ma­za­li pod­ľa pro­to­ko­lu, aby chrá­ni­li úda­je o ne­vin­ných náv­štev­ní­koch kon­cer­tu, ale­bo až v reak­cii na pro­tes­ty pro­ti ta­ké­mu­to spô­so­bu zhro­maž­ďo­va­nia in­for­má­cií.

zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.