V pos­led­nom ča­se žne ús­pe­chy mi­nia­túr­ny po­čí­tač In­te­lu Com­pu­te Stick. No ak hľa­dá­te ma­lič­ký sto­lo­vý po­čí­tač, na kto­rom mož­no spus­tiť Win­dows, nie je to je­di­ná mož­nosť.

Prib­liž­ne za rov­na­kú ce­nu si mô­že­te ob­sta­rať aj po­čí­tač Ven­smi­le W10, kto­rý má dvak­rát toľ­ko za­bu­do­va­nej flash pa­mä­te, viac por­tov a rov­na­ký pro­ce­sor. Na­vy­še má in­teg­ro­va­nú aj ba­té­riu, tak­že mô­že bež­ať aj v prí­pa­de, že nie je pri­po­je­ný k zob­ra­zo­va­cie­mu za­ria­de­niu či zdro­ju ener­gie. Mož­no ho te­da ľah­ko pre­niesť z jed­nej mies­tnos­ti do dru­hej bez to­ho, aby ste ho vy­pli.

- Reklama -

vensmile.jpg

Mi­ni­po­čí­tač má roz­me­ry 147 × 80 × 7 mm, čo zod­po­ve­dá väč­šie­mu smar­tfó­nu. Ne­má však dis­plej a na­mies­to mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu pou­ží­va Win­dows 8.1 s Bin­gom. Vo vý­ba­ve je pro­ce­sor In­tel Atom Z3735F Bay Trail, 2 GB RAM, 64 GB úlo­žis­ka. K dis­po­zí­cii je Wi-Fi 802.11a/b/g/n a Blue­tooth 4.0. Vďa­ka za­bu­do­va­nej 3000 mAh ba­té­rii mož­no Ven­smi­le pou­žiť nie­len ako po­čí­tač, ale aj ako pre­nos­ný exter­ný aku­mu­lá­tor. Sta­čí pri­po­jiť te­le­fón ale­bo tab­let káb­lom USB a mô­že­te svo­je mo­bil­né za­ria­de­nie na­bí­jať.

Po­čí­tač má dva por­ty USB 2.0 pl­nej veľ­kos­ti, na­pá­ja­cí port mic­roUSB, slot na kar­tu mic­roSD a port mi­niH­DMI na pri­po­je­nie dis­ple­ja. Ne­chý­ba ani audio jack na slú­chad­lá či rep­ro­duk­tor.

Nie je to pr­vý Win­dows PC vo veľ­kos­ti te­le­fó­nu. Pred is­tým ča­som sme vám pred­sta­vi­li napr. mi­ni­po­čí­tač Ainol, kto­rý má ta­kis­to vsta­va­nú ba­té­riu. Ven­smi­le W10 je však po­zo­ru­hod­ný až 64 GB inter­nej pa­mä­te. Os­tat­né po­dob­né za­ria­de­nia do­te­raz pos­ky­to­va­li len 32 GB a me­nej.

Čín­sky Aliexpress po­nú­ka Ven­smi­le W10 za 149 do­lá­rov, k čo­mu tre­ba pri­rá­tať eš­te nák­la­dy na dop­ra­vu (ako aj prob­lé­my ob­vyk­le spo­je­né ob­jed­ná­va­ním za­ria­de­ní z Čí­ny).

Zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.