Všet­ko to za­ča­lo na Fa­ce­boo­ku. Za­mes­tna­nec slo­ven­ské­ho Mer­ce­de­su za­ve­sil na so­ciál­nu sieť fo­tog­ra­fiu no­vé­ho auto­mo­bi­lu CLA Shoo­ting Bra­ke pri ba­zéne s ko­men­tá­rom: „Má niek­to lep­ší ná­pad na za­jtra?“

Je­den z uží­va­te­ľov, is­tý Mi­chal Ja­sik, na to za­rea­go­val slo­va­mi: „A co tak ke­by si ten­to me­dak za­pla­val?“ Nás­led­ne mu na ko­men­tár z Mer­ce­de­su od­pí­sa­li: „Keď vám ko­men­tár olaj­ku­je ti­síc ľu­dí, mô­že­te si vy­brať, či do to­ho ba­zé­na na­cú­va­me ale­bo to dá­me drif­tom.

Sta­lo sa nie­čo, čo zrej­me nik­to ne­ča­kal. Keď­že Mi­cha­lov ko­men­tár zís­kal om­no­ho viac laj­kov, ako mal za úlo­hu, všet­ci netr­pez­li­vo ča­ka­li, či spo­loč­nosť Mer­ce­des-Benz dodr­ží slo­vo a nao­zaj uto­pí auto za tak­mer 29-ti­síc eur v ba­zé­ne.

Is­te vás nep­rek­va­pí, že svoj sľub ne­dodr­ža­la. Spo­loč­nosť ve­rej­ne priz­na­la po­ráž­ku a Mi­cha­lo­vi sa rad­šej roz­hod­la za­po­ži­čať no­vý CLA Shoo­ting Bra­ke na ví­kend aj s pl­nou nádr­žou.

Z ne­vin­né­ho ko­men­tá­ra a nás­led­né­ho priz­na­nia po­ráž­ky sa tak stal ús­peš­ný vi­ral, kto­rý Mer­ce­des pat­rič­ne vy­užil a v pro­pa­gá­cii no­vé­ho auto­mo­bi­lu pok­ra­čo­val aj na­ďa­lej.

Šan­cu na za­po­ži­ča­nie rov­na­ké­ho vo­zid­la da­la fir­ma aj dru­hé­mu uží­va­te­ľo­vi, kto­ré­ho naj­krea­tív­nej­ší ná­pad ako „uto­piť“ CLA Shoo­ting Bra­ke naj­viac za­uj­me. Fan­tá­zii ani Pho­tos­ho­pu sa me­dze nek­la­dú. Sú­ťaž tr­vá do dneš­nej pol­no­ci.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Vtipné video, ktoré vám prezradí, prečo Steve Jobs nemal na vozidle ŠPZ.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.