Pat­rí­te aj vy k tým, kto­rých fas­ci­nu­jú ho­log­ra­my na­vo­dzu­jú­ce efekt reál­nych ob­jek­tov na mies­tach, kde sa v sku­toč­nos­ti vô­bec ne­na­chá­dza­jú? Skús­te si vy­tvo­riť vlast­ný ho­log­ra­fic­ký 3D pro­jek­tor v po­hod­lí váš­ho do­mo­va. Je to jed­no­duch­šie ako by sa moh­lo zdať. Vy­sta­čí­te si s oba­lom od CD a bež­ným smar­tfó­nom.

hologram_pyramida.jpg

- Reklama -

V po­lo­vi­ci 19. sto­ro­čia pred­sta­vil sve­tu mo­del vy­uží­va­jú­ci tak­zva­ný Pep­per’s Ghost efekt is­tý brit­ský ve­dec John Hen­ry Pep­per. Na rov­na­kom prin­cí­pe bu­de fun­go­vať aj náš pro­jek­tor, len na­mies­to sús­ta­vy zr­ka­diel pou­ži­je­me smar­tfó­ny.

pyramida_navod.jpg

Zá­kla­dom pro­jek­to­ra sa sta­ne mo­del v tva­re štvor­sten­nej py­ra­mí­dy, keď­že pos­ky­tu­je prak­tic­ky naj­lep­ší 360° efekt. Naj­vhod­nej­ší ma­te­riál na je­ho zos­tro­je­nie bu­de oby­čaj­ný prie­hľad­ný plast, v akom nap­rík­lad us­klad­ňu­je­te CD ale­bo DVD. Šab­ló­nu na vy­strih­nu­tie py­ra­mí­dy si stiah­ne­te tu. Pri pou­ži­tí tab­le­tu si mô­že­te uro­biť aj väč­ší roz­mer šab­ló­ny pri za­cho­va­ní po­me­ru strán. Sta­čí, ak si roz­me­ry vy­ná­so­bí­te dvo­ma.

pyramida_navod1.jpg

Váš po­do­mác­ky skonštruo­va­ný 3D pro­jek­tor vás od­me­ní do­ko­na­lým ho­log­ra­mom, kto­rý je vi­di­teľ­ný aj za den­né­ho svet­la. Ot­vor­te si YouTu­be, za­daj­te do vy­hľa­dá­va­ča „ho­log­rap­hic tech­no­lo­gy„, vy­ber­te si vi­deo s út­va­rom, kto­rý sa vám pá­či, na dis­plej smar­tfó­nu či tab­le­tu umies­tni­te ob­rá­te­nú plas­to­vú py­ra­mí­du – pres­ne me­dzi šty­ri zr­kad­lo­vo ob­rá­te­né vi­deá – a už sa len ne­chaj­te uná­šať krá­sou pro­jek­cie.

 

 

zdroj: itnews.sk

 

 

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.