Na za­čiat­ku týž­dňa bol pred­sta­ve­ný no­vý pro­dukt s náz­vom wiPower­Band. Mal by vy­rie­šiť prob­lém sla­bej vý­dr­že smart ho­di­niek App­le Watch. wiPower­Band je dopl­nko­vý ná­ra­mok so za­bu­do­va­nou ba­té­riou, kto­rý je us­pô­so­be­ný na to, aby sa doň vlo­ži­li App­le Watch s ori­gi­nál­nym re­mien­kom. 

Pros­tred­níc­tvom ne­ho sa ho­din­ky na­bí­ja­jú cez ko­nek­tor Lig­htning na za­dnej stra­ne. V ná­ram­ku je in­teg­ro­va­ná 200 mAh Li-Pol ba­té­ria a hmot­nosť ná­ram­ku je asi 20 gra­mov. Bu­de dos­tup­ný v dvoch vy­ho­to­ve­niach: 38 mm a 42 mm.

Ná­ra­mok, kto­rý by mal predĺžiť vý­drž smart ho­di­niek tak­mer dvoj­ná­sob­ne, mož­no oča­ká­vať v má­ji ale­bo jú­ni a ce­na by sa ma­la po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 89 – 99 USD v zá­vis­los­ti od je­ho veľ­kos­ti. Za­tiaľ však ne­ved­no, či tvor­co­via ma­jú k dis­po­zí­cii len je­ho pro­to­typ ale­bo aj funkč­ný pro­dukt.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Kedy príde WatchOS 6 pre Apple Watch Series 1 a Series 2?
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.