App­le mi­nu­lý rok pred­sta­vil úpl­ne no­vý prog­ra­mo­va­cí ja­zyk Swift, kto­rý mal uľah­čiť pí­sa­nie ap­li­ká­cií pre iOS a OS X. A te­raz uro­bil ďal­ší vý­znam­ný krok – uro­bil z ne­ho open sour­ce. Swift bu­de k dis­po­zí­cii pros­tred­níc­tvom no­vej webo­vej strán­ky Swift.org a pros­tred­níc­tvom Git­Hu­bu, kde sú dos­tup­né je­ho zdro­jo­vé kó­dy. Na­vy­še App­le uvoľ­nil aj ver­ziu Swif­tu, kto­rá fun­gu­je na Li­nuxe. Tá je prav­de­po­dob­ne ur­če­ná pre pod­ni­ko­vých par­tne­rov App­lu, ako je napr. IBM.

Swift ako open source

Pos­kyt­nu­té ba­lí­ky ob­sa­hu­jú kom­pi­lá­tor, de­bu­ger a ďal­šie pot­reb­né kniž­ni­ce a nás­tro­je, ako je pros­tre­die na prí­ka­zo­vý ria­dok REPL. O nás­tro­je umož­ňu­jú­ce vý­voj vo Swif­te pre Win­dows či An­droid sa už bu­de mu­sieť pos­ta­rať ko­mu­ni­ta vý­vo­já­rov.

To, že je Swift open sour­ce, však nez­na­me­ná, že App­le púš­ťa je­ho vý­voj z rúk. Nao­pak, na­ďa­lej ho po­ve­die, iba­že prá­ce sa te­raz bu­dú ro­biť mi­mo spo­loč­nos­ti. App­le však bu­de stá­le po­má­hať pri ur­čo­va­ní sme­ru vý­vo­ja a roz­ho­do­vať o tom, ako Swift fun­gu­je a čo mô­že ro­biť.

Ho­ci vý­vo­já­ri si bu­dú môcť stiah­nuť zdro­jo­vé kó­dy Swif­tu, ap­li­ká­cie vy­tvo­re­né v open sour­ce ver­zii ne­pôj­du do ob­cho­du App Sto­re – vraj z dô­vo­du bez­peč­nos­ti a sta­bi­li­ty. Ak chcú vý­vo­já­ri, aby sa ich ap­li­ká­cia dos­ta­la do App Sto­ru, bu­dú mu­sieť za­pla­tiť pop­la­tok App­lu a pou­ží­vať ofi­ciál­nu ver­ziu toh­to prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka. Tá bu­de tro­chu po­za­du op­ro­ti open sour­ce ver­zii, no bu­de sa pra­vi­del­ne syn­chro­ni­zo­vať, keď bu­de prav­de­po­dob­né, že no­vé prí­ras­tky sa už sta­li sta­bil­ný­mi.

Swift - svetapple.sk
Swift – svetapple.sk

Článok prevzatý od partnerského portálu itnews.sk

Prečítajte si tiež  Apple vás chce naučiť kódovať, pomocou novej appky Swift Playgrounds.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here