Bra­zíl­čan Ri­car­do Aze­ve­do zo Sao Pau­la ne­dáv­no pred­vie­dol sku­toč­ný zá­zrak na ko­le­sách – mo­tor­ku T Power H20, kto­rá vraj na li­ter vo­dy prej­de 500 km. Jej exter­ná auto­ba­té­ria vy­rá­ba ener­giu od­de­le­ním vo­dí­ka z mo­le­kúl vo­dy. Vo­dík sa po­tom spa­ľu­je ako pa­li­vo v mo­to­re, kto­rý bol pô­vod­ne ur­če­ný pre ben­zí­no­vý mo­to­cy­kel.

Je­den li­ter vo­dy ob­sa­hu­je asi 112 g vo­dí­ka, ener­gia zís­ka­ná spa­ľo­va­ním toh­to množ­stva do­sa­hu­je prib­liž­ne 3,7 kWh.

- Reklama -

Vo vi­deu sa Aze­ve­do aj na­pil z fľa­še, aby do­ká­zal, že ide nao­zaj o vo­du, a nie o ne­ja­ký iný druh pa­li­va. Vy­svet­ľu­je, ako mo­tor­ka fun­gu­je, a uka­zu­je, že ako po­hon­ná hmo­ta sa mô­že pou­žiť aj zne­čis­te­ná rieč­na vo­da. Bra­zíl­čan cha­rak­te­ri­zu­je svoj vý­tvor ako eko­lo­gic­ký stroj. Pod­ľa ne­ho je jaz­da na je­ho pro­to­ty­pe asi 3,5-krát lac­nej­šia ako na ben­zín.

„Vý­ho­dou toh­to mo­to­cyk­la, kto­rý jaz­dí na vo­dík zís­ka­va­ný z vo­dy, je to, že z je­ho vý­fu­ku vy­chá­dza vod­ná pa­ra. Tým sa lí­ši od mo­to­cyk­lov jaz­dia­cich na ben­zín, kto­ré pro­du­ku­jú oxid uhoľ­na­tý,“po­ve­dal Aze­ve­do.

zdroj: itnews.sk

 

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.