Fa­ce­book opäť raz uvoľ­nil väz­by na svoju sociálnu sieť. Po tom, čo v mo­bil­ných ap­li­ká­ciách od­de­lil čet a v ap­rí­li uvie­dol webo­vú ver­ziu Mes­sen­ge­ra, v sú­čas­nos­ti svo­jim pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je vy­uží­vať Mes­sen­ger už aj bez kon­ta na Fa­ce­boo­ku. Hlav­ným iden­ti­fi­ká­to­rom je v tom­to prí­pa­de te­le­fón­ne čís­lo.

Zatiaľ len v zahraničí

Aj keď je služ­ba dos­tup­ná za­tiaľ len v USA, Ka­na­de, Ve­ne­zue­le a Pe­ru, pos­tup­ne sa má roz­ší­riť do ce­lé­ho sve­ta. Je otázne či táto služba bude alebo nebude mať vplyv na počet ľudí na sociálnej sieti Facebook. Na druhej strane by však mohla prilákať ľudí, ktorý nemajú záujem vytvoriť si účet na Facebooku a doteraz používali napríklad What’s up či Viber.

- Reklama -

Messenger - SvetApple.sk

Ako to funguje ?

Mes­sen­ger via­za­ný na te­le­fón­ne čís­lo umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vy­uží­vať (sku­pi­no­vý) čet, vi­deo a hla­so­vé vo­la­nia, sa­mo­lep­ky či po­sie­la­nie fo­tog­ra­fií. Na dru­hej stra­ne pou­ží­va­te­lia bez úč­tu na so­ciál­nej sie­ti neu­vi­dia v ad­re­sá­ri svo­jich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov, prí­pad­ne ne­bu­dú môcť pou­ží­vať Mes­sen­ger na via­ce­rých za­ria­de­niach sú­čas­ne.

Tak čo tešíš sa na novú funkciu Messengera a zrušíš facebook alebo ho budeš používať naďalej ? 

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak,aplikácie či pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo ma chceš kontaktovať, neváhaj a pokojne minapíš na mail [email protected]