Star­tup Ni­ko­la Labs pred­sta­vil ino­va­tív­nu tech­no­ló­giu, kto­rá do­ká­že vy­užiť ener­giu zo smar­tfó­nov na bez­drô­to­vé do­bí­ja­nie in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní. Špe­ciál­ny kryt by tak mo­hol vy­rie­šiť prob­lé­my s ich slab­šou vý­dr­žou.

Ame­ri­čan Dr. Rob Lee, spo­lu­zak­la­da­teľ star­tu­pu Ni­ko­la Labs, pri­šiel s re­vo­luč­ným spô­so­bom ako na­biť mo­bil­né te­le­fó­ny. Prin­cí­pom sa sta­lo od­chy­tá­va­nie a opä­tov­né vy­uží­va­nie ener­gie, kto­rú smar­tfó­ny vy­nak­la­da­jú na hla­so­vé a dá­to­vé pri­po­je­nie pros­tred­níc­tvom vy­so­kof­rek­ven­čných rá­dio­vých vĺn. To­tiž až 97 % tej­to ener­gie sa zby­toč­ne vy­trá­ca do oko­lia.

- Reklama -

Navr­hnu­tý obal by mal byť schopný za­chy­tiť 90 % unik­nu­tej ener­gie a po­mo­cou tech­no­ló­gie by sa ma­li pre­viesť vy­so­kof­rek­ven­čné sig­ná­ly (Wi-Fi, Blue­tooth, LTE) na elek­tric­ký jed­nos­mer­ný prúd. Vý­sled­kom by bo­la ener­gia, kto­rú mož­no vy­užiť ako zdroj bez­drô­to­vé­ho na­pá­ja­nia nie­len pre mo­bil­né te­le­fó­ny.

nikola2.jpg

V sú­čas­nos­ti exis­tu­je len funkč­ný pro­to­typ do­bí­ja­cie­ho oba­lu pre za­ria­de­nia iP­ho­ne, kto­rý tvor­co­via pre­zen­to­va­li po­čas Ri­ce Bu­si­ness Plan Com­pe­ti­tion. Star­tup bu­de mož­né pod­po­riť aj na strán­ke Kic­kstar­ter.com, a to za­kú­pe­ním za­ria­de­nia za 99 USD.

Ta­ký­to vy­ná­lez by sa mo­hol v bu­dúc­nos­ti pou­ží­vať na do­bí­ja­nie nie­len te­le­fó­nov, ale aj in­te­li­gen­tných ho­di­niek, no­si­teľ­ných fit­nes trac­ke­rov, ba do­kon­ca aj zdra­vot­níc­kych prís­tro­jov.

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.