Ako to bý­va zvy­kom, no­vý rok so se­bou pri­nie­sol špe­ku­lá­cie o tech­no­lo­gic­kých no­vin­kách, s kto­rý­mi by mo­hol vy­jsť na svet­lo sve­ta App­le v blíz­kej bu­dúc­nos­ti. Aj keď ide zväč­ša o do­ha­dy, de­duk­cie sa od­ví­ja­jú prá­ve od mi­nu­lo­roč­ných re­lea­sov.

App­le Watch 2 a wat­chOS 3

Vy­ze­rá to tak, že in­te­li­gen­tné ho­din­ky sa na jar 2016 doč­ka­jú svoj­ho nás­tup­cu. App­le Watch 2 by ma­li byť pred­sta­ve­né už v mar­ci a oča­ká­va sa, že tvor­co­via za­pra­co­va­li na ich sen­zo­roch, kto­ré by ten­to­raz ve­de­li fun­go­vať na­priek te­to­va­niam bez akých­koľ­vek prob­lé­mov. Pred­pok­la­dá sa, že App­le Watch 2 bu­dú ten­šie, bu­dú mať prep­ra­co­va­nej­ší WiFi čip a bu­dú zob­ra­zo­vať in­for­má­cie o kr­vnom tla­ku či hla­di­ne kys­lí­ka v kr­vi. Šep­ká sa do­kon­ca aj o Fa­ce­Ti­me ka­me­re. S prí­cho­dom in­te­li­gen­tných ho­di­niek sa oča­ká­va i prí­chod wat­chOS s po­ra­do­vým čís­lom 3.

iP­ho­ne 6C

Stá­le dos­ta­toč­ne veľ­ký do­pyt po smar­tfó­noch so ši­kov­ný­mi roz­mer­mi pod­nie­til spo­loč­nosť App­le, aby priš­la na trh opäť s men­ším, len 4-pal­co­vým iP­ho­nom s ozna­če­ním 6C. Ob­ja­viť by sa mal už v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2016.

iPhone_4palc.jpg

iP­ho­ne 7 a 7 Plus

Na je­seň sa oča­ká­va tra­dič­né pred­sta­ve­nie vlaj­ko­vých lo­dí, kto­rý­mi bu­dú iP­ho­ne 7 a iP­ho­ne 7 Plus. Na zá­kla­de do­te­raj­ších in­for­má­cií sa oča­ká­va, že prej­dú is­tým re­di­zaj­nom, za­tiaľ čo veľ­kosť te­le­fó­nov by os­ta­la nez­me­ne­ná. AMO­LED dis­ple­je by ma­li nah­ra­diť TFT-LCD a 3,5mm jack mož­no nah­ra­dí Lig­htning ko­nek­tor. No­vé iP­ho­ny by sa ma­li vy­zna­čo­vať i vy­lep­še­ným Touch ID sen­zo­rom a duál­nym ob­jek­tí­vom.

iPad Air 3

Pod­ľa všet­ké­ho, pr­vé me­sia­ce ro­ka 2016 bu­dú pat­riť aj up­gra­du iPad Air. Tre­tí iPad by mal byť cha­rak­te­ris­tic­ký lep­šou ka­me­rou, RAM-kou, av­šak prob­lé­my s veľ­kos­ťou dis­ple­ja sa zrej­me pod­pí­šu pod chý­ba­jú­ci 3D Touch.

ipad_air.jpg

iPad Pro 2

Aj keď sa prí­cho­du dru­hej ge­ne­rá­cie iPa­du Pro ne­dá­va­jú kto­vieaké šan­ce (vzhľa­dom na vy­ťa­že­nosť spo­loč­nos­ti), v prí­pa­de, že by k up­gra­du nao­zaj doš­lo, pre­ja­vil by sa vo vý­kon­nej­šom pro­ce­so­re, RAM-ke a v lep­šej gra­fi­ke.

Mac­Boo­ky

Aj keď bu­dúc­nosť za­ria­de­ní Mac­Book Air bo­la ne­istá, v sú­čas­nos­ti sa ho­vo­rí o ich re­di­zaj­ne i zväč­še­ní. No­vý Mac­Book by mal byť vý­kon­nos­tne na vy­ššej úrov­ni, o čo by sa pos­ta­ral Sky­la­ke CPU od spo­loč­nos­ti In­tel vy­zna­ču­jú­ci sa o 10% väč­šou rých­los­ťou, 34% rých­lej­šou in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou a lep­šou vý­dr­žou ba­té­rie. Tak­tiež sa oča­ká­va up­gra­de Mac­Boo­ku Pro i kla­sic­ké­ho Re­ti­na Mac­Boo­ku.

macbook.jpg

iOS 10 a OS X 10.12

No­vý rok by mal so se­bou pri­niesť ďal­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu – iOS 10, kto­rá by sa po­dob­ne ako iOS 7 nies­la v du­chu di­zaj­no­vé­ho up­da­tu. Nie­čo po­dob­né by ma­lo pla­tiť aj pre OS X.

Článok pripravený v spolupráci s itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here