Podmienky služby bazár

Pravidlá používania služby Bazár

1.Vymedzenie pojmov:
1.1. Prevádzkovateľ – Netspree s.r.o., Osiková 9, 010 07, Žilina, spisová značka: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka č.: 63858/L

1.2. Bazár Svetapple.sk – internetové stránky bazáru Svetapple.sk umiestnené na adrese https://svetapple.sk/bazar

1.3. Užívateľ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívila Bazár Svetapple.sk a/alebo má záujem o inzerované informácie a produkty na ňom umiestnené

1.4. Inzerent – užívateľ, ktorý inzeruje na Bazár Svetapple.sk

2.Prevádzkovateľ:
2.1. Prevádzkovateľ funguje len ako sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim, neberie žiadne záväzky ani záruky za predávané predmety. Rovnako prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu a pôvod inzerovaného tovaru a realizáciu obchodu medzi inzerentom a záujemcom.

2.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
* Zneužitie dát uvedených užívateľom v inzeráte, alebo získaných ilegálnym preniknutím do systému prevádzkovateľa.
* Za pravdivosť a pôvod údajov uvedených v inzeráte.
* Zneužitie služieb serveru tretími stranami

2.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
* inzerát nezverejniť bez udania dôvodu, prípadne ho kedykoľvek vymazať.
* Každý inzerát je pred zverejnením schvaľovaný adminom.
* Meniť podmienky a služby serveru.
* Zasielať informačné oznámenia na e-mailovú adresu inzerenta.

2.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Bazos.sk ani za spôsob akým služby Bazos.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
2.5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Bazos.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Bazos.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

2.6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Bazos.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Bazos.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

2.7. Prevádzkovateľ nemá žiadny prístup k iným údajom, než údajom zadaným pri pridávaní inzerátu. Prevádzkovateľ teda nemôže byť nápomocný pri riešení prípadných sporov medzi predajcom a kupujúcim. Upozorňujeme všetkých Užívateľov, aby nikdy neposielali peniaze vopred!

3. Inzerent:
3.1. Inzerent pri vkladaní podkladov inzercie potvrdzuje, že sa zoznámil s nasledujúcimi podmienkami.

3.2. Inzerent dáva súhlas prevádzkovateľovi na zasielanie obchodných a marketingových informácií inzerentovi až do odvolania, minimálne však na dobu počas zverejnenia inzerátu

3.3. Inzerent nesmie k inzerátu pripojovať fotografie z inzerátov iných predajcov originálne urobených na predávanom tovare.

3.4. Inzerent zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerenta nezodpovedá.

4. Inzercia:
4.1. Bazár Svetapple.sk je určený hlavne na komerčnú inzerciu, musí byť však inzerovaný konkrétny produkt.

4.2. Inzerovaný tovar musí spadať do kategórie, v ktorej je vložený, teda napr. v kategórii iPhone môžu byť inzerované výhradne zariadenia Apple iPhone. Pokiaľ sa v konkrétnej kategórii nachádzajú produkty, ktoré do nej nespadajú, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerát presunúť alebo zmazať bez udania dôvodu.

4.3. Vložené inzeráty nesmú porušovať zákony SR a nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi.

4.4. Inzeret je povinný informovať prevádzkovateľa o skončení platnosti inzerovanej ponuky do 10 dní

4.5. Tovar zobrazený na fotkách musí zodpovedať realite. V prípade, že Inzerent pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie inzerátu na server či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenie Inzerátu na serveri či v rámci mobilnej aplikácie a ku spôsoby použitia v súlade s určením servera a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.

4.6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 50.

5. Spracovanie osobných údajov:
5.1. Osobné údaje sú vždy spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľa úplne v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií o zásadách spracovaní osobných údajov je uvedené v samostatnom na adrese https://svetapple.sk/ochrana-osobnych-udajov/