S let­ný­mi me­siac­mi na­ras­tá po­čet príl­eži­tos­tí na voľ­né chví­le strá­ve­né na hu­dob­ných fes­ti­va­loch, kde je ob­ľú­be­ným ná­po­jom aj pi­vo. Keď­že je me­dzi ich náv­štev­ník­mi ve­ľa vo­di­čov, pos­kyt­ne im uži­toč­nú služ­bu bez­plat­ná ap­li­ká­cia do mo­bil­ných te­le­fó­nov, s kto­rou si nie­len rých­lo spo­čí­ta­jú pro­mi­le, ale že­ny mô­žu zís­kať aj uži­toč­né ra­dy ur­če­né len pre ne.

Pre tých, kto­rí chcú mať svoj stav po kon­zu­má­cii al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov pod kon­tro­lou, je ur­če­ná ap­li­ká­cia Pro­mi­leIn­fo. Cez smar­tfón ľah­ko umož­ní zis­tiť in­for­má­cie o hla­di­ne al­ko­ho­lu po kon­zu­má­cii vy­bra­ných al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov a po­ra­dí, ke­dy bu­de zno­va na nu­le a o aký čas bu­de vhod­né sad­núť si opäť za vo­lant ale­bo na bi­cy­kel. „Ap­li­ká­cia pos­ky­tu­je orien­tač­né úda­je, pre­to­že od­bú­ra­va­nie al­ko­ho­lu z or­ga­niz­mu je zá­vis­lé od mno­hých in­di­vi­duál­nych fak­to­rov,“pri­po­mí­na Mi­ros­la­va Re­me­ná­ro­vá z Pi­vo­va­rov Top­var a do­dá­va: „Ap­li­ká­cie sú po­môc­kou a ne­nah­rá­dza­jú ofi­ciál­ny al­ko­ho­lo­vý tes­ter.“

- Reklama -

promileinfo.jpeg

Pi­vo­var­ní­ci však šli eš­te ďa­lej a na strán­ke www.pro­mi­lein­fo.sk dá­va­jú mož­nosť zís­kať aj ap­li­ká­ciu s príz­nač­ným náz­vom Pro­mi­le­La­dy, ur­če­nú špe­ciál­ne pre že­ny. Nie­len­že umož­ní mať preh­ľad o pro­mi­le, ale že­ny upo­zor­ňu­je aj na ri­zi­ká, kto­ré sa mô­žu spá­jať s ne­zod­po­ved­nou kon­zu­má­ciou al­ko­ho­lu. Na­vy­še ap­li­ká­cia umož­ňu­je aj blo­ko­va­nie te­le­fón­ne­ho čís­la.

promilelady.jpg

zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.