App Sto­re po­nú­ka množ­stvo lac­ných ap­li­ká­cií, za kto­ré za­pla­tí­te v prie­me­re 1 – 2 USD. No mô­že­te náj­sť aj ta­ké, kto­rých ce­na do­sa­hu­je nie­koľ­ko sto­viek do­lá­rov. Tu si mô­že­te po­zrieť preh­ľad tých naj­drah­ších.

VIP BLACK (1199,99 USD)

Tá­to exklu­zív­na ap­li­ká­cia je ur­če­ná pria­mo pre mi­lio­ná­rov, kto­rí sa ra­di in­špi­ru­jú ži­vot­ným štý­lom ľu­dí, ako sú oni. Ap­li­ká­cia sa ve­nu­je prak­tic­ky všet­ké­mu – od ces­to­va­nia cez mó­du, kni­hy, šport až po re­cen­zie vín. Ak sa však chce­te za­ra­diť k jej pou­ží­va­te­ľom, mu­sí­te sa tvor­com ap­li­ká­cie preu­ká­zať, že roč­ne za­rá­ba­te mi­ni­mál­ne je­den mi­lión do­lá­rov.

Cy­ber­Tu­ner (999,99 USD)

Vďa­ka tej­to ap­li­ká­cii sa váš iP­ho­ne, iPod či iPad sta­ne dos­lo­va pro­fe­sio­nál­nym kla­ví­rom. Ide to­tiž o sof­tvé­ro­vý nás­troj, kto­rý tes­to­va­li kla­vi­ris­ti po ce­lom sve­te po­čas jed­né­ho ro­ka, tak­že za su­mu tak­mer ti­síc do­lá­rov by ste ma­li dos­tať hod­no­ver­nú kó­piu zvu­ku toh­to hu­dob­né­ho nás­tro­ja.

Ag­ro (999,99 USD)

Ap­li­ká­ciu Ag­ro tes­to­va­li ag­ro­nó­mo­via a veľ­ké kor­po­rá­cie. Špe­cia­li­zu­je sa pre­važ­ne na pot­re­by poľ­no­hos­po­dá­rov a na zá­kaz­ní­kov, za­obe­ra­jú­cich sa kon­tro­lou pes­to­va­te­ľov pot­ra­vín. Pou­ží­va­te­lia tej­to ap­li­ká­cie sa na­chá­dza­jú v úz­kom kon­tak­te s pes­to­va­teľ­mi. Ap­li­ká­cia Ag­ro má pod kon­tro­lou che­mi­ká­lie, plo­di­ny, ba do­kon­ca aj škod­cov na far­me.

Mo­bi­Ga­ge NDI (999,99 USD)

Tá­to met­ro­lo­gic­ká ap­li­ká­cia má schop­nosť vy­tvá­rať, up­ra­vo­vať a spúš­ťať kon­trol­né pro­ce­sy a plá­ny me­ra­nia. Je ur­če­ná na kon­tro­lu vy­rá­ba­ných di­elov i zos­táv a ve­dú­cim pra­cov­ní­kom umož­ňu­je preh­ľad o sta­ve vý­ro­by a ak­tuál­nych pot­re­bách. Vďa­ka nej sa mož­no pri­po­jiť k aké­mu­koľ­vek za­ria­de­niu cez bez­drô­to­vú sieť.

Al­pha – Tra­der (999,99 USD)

Ap­li­ká­ciu Al­pha – Tra­der uví­ta­jú hlav­ne in­ves­tič­ní pro­fe­sio­ná­li. Ide o ob­chod­ný ba­lík, pos­ky­tu­jú­ci in­for­má­cie o ma­jet­ko­vých vzťa­hoch a ce­nách zá­sob v reál­nom ča­se či por­tfó­liu ri­zi­ko­vých in­di­ká­cií.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  3 APLIKÁCIE, KTORÉ SÚ DNES ZADARMO
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.