App­le sa ani ten­to rok ne­vy­hol prob­lé­mom, no ten­to­raz sa tý­ka­jú no­vin­ky iP­ho­ne 6S. Len po pár ho­di­nách od spus­te­nia pre­da­ja sa zis­ti­lo je­ho nad­mer­né pre­hrie­va­nie. Pod­ľa zá­mor­ských re­cen­zen­tov do­sa­hu­je tep­lo­ta smar­tfó­nu v po­koj­nom re­ži­me čas­to až 39 °C. Na po­rov­na­nie, tep­lo­ta mi­nu­lo­roč­nej ge­ne­rá­cie iP­ho­nov sa po­hy­bo­va­la oko­lo 32 °C.

Zvý­še­ná tep­lo­ta by však ne­bo­la až ta­ký prob­lém, ke­by sa neodzr­kad­ľo­va­la na fun­kciách smar­tfó­nu. Ten to­tiž ne­raz po ot­vo­re­ní fo­toa­pa­rá­tu neu­mož­ňu­je pre vy­so­kú tep­lo­tu za­pnúť blesk. Pou­ží­va­te­ľo­vi pre­to neos­tá­va nič iné, len poč­kať, kým sa iP­ho­ne nes­chla­dí. Za­tiaľ nie je zná­me, koľ­ko mo­de­lov je pos­tih­nu­tých tou­to chy­bou.

- Reklama -

iphone_6s_prehrievanie.jpg

zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.