Prí­pa­dy, keď tŕpne­te, dú­fa­júc v to, aby váš smar­tfón vy­dr­žal as­poň ces­tu do­mov a ne­vy­bil sa, bu­dú čos­ko­ro mi­nu­los­ťou. Vďa­ka Ampware Cran­kCa­se si bu­de­te môcť na­biť mo­bil ruč­ne, nech ste kde­koľ­vek.

In­die­go­go pred­sta­vil no­vý pro­jekt s náz­vom Apmware Cran­kCa­se fun­gu­jú­ci na prin­cí­pe dy­na­ma. Sta­čí vlo­žiť smar­tfón do oba­lu, vy­su­núť kľu­ku a za­čať ňou to­čiť. Po mi­nú­te tr­pez­li­vé­ho krú­te­nia by sa mal váš te­le­fón do­biť na­toľ­ko, aby vy­dr­žal ďal­ších 40 mi­nút. Po pia­tich mi­nú­tach ruč­né­ho do­bí­ja­nia by mal vy­dr­žať v po­ho­to­vos­ti úc­ty­hod­né tri ho­di­ny. Keď­že sa na puz­dre Ampware Cran­kCa­se na­chá­dza aj port USB, mô­že­te po­mo­cou ne­ho na­bí­jať nie­len váš mo­bil, ale aj tab­let či smart ho­din­ky.

- Reklama -

case.gif

Je­ho tvor­co­via sa sna­žia na zreali­zo­va­nie svoj­ho pro­jek­tu a na je­ho nás­led­né uve­de­nie na trh vy­zbie­rať 55 000 USD. Mo­men­tál­ne si Ampware Cran­kCa­se mô­že­te za­kú­piť cez In­die­go­go za 29 USD.

nabijanie.jpg

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.