Spo­loč­nosť App­le ur­či­la dá­tum uve­de­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 9 na 16. sep­tem­bra a v stre­du ve­čer vy­da­la fi­nál­nu be­ta ver­ziu v po­do­be zos­ta­ve­nia iOS 9.1 Gol­den Mas­ter pre vý­vo­já­rov. Je dos­tup­ná na stiah­nu­tie pre za­ria­de­nia iP­ho­ne, iPad a iPod touch.

Sys­tém iOS 9 sa za­me­ria­va naj­mä na sta­bi­li­zá­ciu fun­kcií za­ve­de­ných s iOS 8, ale pri­ná­ša aj množ­stvo evo­luč­ných zlep­še­ní. Zdo­ko­na­liť by sa ma­la fun­kcia mul­ti­tas­kin­gu, ale aj di­gi­tál­na asis­ten­tka Si­ri. Ok­rem no­vé­ho di­zaj­nu sa nau­či­la aj lep­šie vy­hľa­dá­vať ob­ráz­ky a vi­deá. Vo vy­hľa­dá­va­ní pri­bud­li aj jed­no­du­ché ma­te­ma­tic­ké vý­poč­ty, pred­po­veď po­ča­sia, vý­sled­ky špor­to­vých zá­pa­sov a ce­ny ak­cií. Zlep­ší sa aj za­bez­pe­če­nie, na­mies­to štvor­ci­fer­ných kó­dov sa za­ve­dú šes­ťci­fer­né. iOS 9 by mal byť aj rých­lej­ší a šetr­nej­ší k ba­té­rii.
No­vý sys­tém iOS 9 bu­de kom­pa­ti­bil­ný so za­ria­de­nia­mi iP­ho­ne 6 Plus, iP­ho­ne 6, iP­ho­ne 5s, iP­ho­ne 5c, iP­ho­ne 5, iP­ho­ne 4S, iPad Air 2, iPad Air 1, iPad Mi­ni 3, iPad Mi­ni 2, iPad Mi­ni 1, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPod touch 6 a iPod touch 5 a, sa­moz­rej­me, aj s no­vý­mi iP­hon­mi 6s a 6s Plus, iPa­dom Pro, iPa­dom mi­ni 4 po ich vy­da­ní.
Ope­rač­ný sys­tém OS X 10.11 El Ca­pi­tan bu­de vy­da­ný pos­led­ný sep­tem­bro­vý týž­deň, vý­vo­já­ri už ma­jú k dis­po­zí­cii ver­ziu OS X El Ca­pi­tan Gol­den Mas­ter.

Zdroj: itnews.sk

Dominik Bullo
Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak,aplikácie či pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo ma chceš kontaktovať, neváhaj a pokojne minapíš na mail dominik.bullo@svetapple.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here