Uči­teľ vo flo­rid­skej stred­nej ško­le v Hud­so­ne sa roz­ho­dol rie­šiť prob­lém s ne­po­zor­nos­ťou a vy­ru­šo­va­ním štu­den­tov pre pou­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov cel­kom net­ra­dič­ným spô­so­bom.

Dean Lip­tak za­čal vo svo­jej trie­de vy­uží­vať ru­šič­ku, kto­rou blo­ko­val mo­bil­ný sig­nál do vzdia­le­nos­ti de­sia­tich met­rov. Ru­šič­ku umies­tnil tak, aby štu­den­ti o nej ne­ve­de­li, no aby mal zá­ro­veň za­is­te­né, že pred je­ho trie­dou k ru­še­niu sig­ná­lu už ne­do­chá­dza. To mu však nie cel­kom vy­šlo. Ru­še­nie zrej­me za­sia­hlo viac ako iba je­ho trie­du a o pár dní ho de­te­go­val mo­bil­ný ope­rá­tor Ve­ri­zon, kto­rý s ce­lou si­tuáciou oboz­ná­mil ško­lu.

Lip­tak sa sna­žil os­pra­vedl­niť tým, že chcel len svo­jich štu­den­tov udr­žať „aka­de­mic­ky sús­tre­de­ných“, keď­že na­po­me­nu­tie, prí­pad­ne za­dr­ža­nie mo­bi­lu po­čas ho­di­ny je kon­trap­ro­duk­tív­ne, pre­to­že ru­ší a skra­cu­je vy­učo­va­nie.Pod­ľa roz­hod­nu­tia ko­nal Lip­tak nev­hod­ne a neu­vá­že­ne. Blo­ko­va­ním ho­vo­rov to­tiž zne­mož­ňo­val ok­rem iné­ho aj kon­tak­to­va­nie ties­ňo­vej lin­ky, čím štu­den­tov po­ten­ciál­ne oh­ro­zil. Za svoj čin dos­tal nie­koľ­ko dní nep­la­te­né­ho voľ­na a na­po­me­nu­tie. V an­ke­te mies­tnej te­le­ví­zie WTSP, kto­rá na da­nú uda­losť upo­zor­ni­la ve­rej­nosť, sa však až 94 % hla­su­jú­cich pos­ta­vi­lo na stra­nu stre­doš­kol­ské­ho uči­teľa.

Zdroj:itnews.sk

Prečítajte si tiež  iPhone 15 Pro Max je skoro najlepší fotomobil sveta. Na plnej čiare zničil Samsung Galaxy S23 Ultra
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.