Zdá sa, že App­le chce up­lat­niť svo­ju tech­no­ló­giu For­ce Touch aj na klá­ves­ni­ciach sto­lo­vých po­čí­ta­čov Mac. Je­ho pa­ten­to­vú prih­láš­ku (čís­lo 9178509), po­da­nú v ro­ku 2012, v tých­to dňoch schvá­lil ame­ric­ký pa­ten­to­vý úrad.

V sú­čas­nos­ti je For­ce Touch prí­tom­ný na väč­ši­ne no­vých Mac­Boo­koch Pro, 12-pal­co­vom Mac­Boo­ku, ako aj Ma­gic Trac­kpa­de 2 pre sto­lo­vé po­čí­ta­če Mac. Za­bu­do­va­né sen­zo­ry umož­ňu­jú me­ra­nie si­ly prít­la­ku a Tap­tic En­gi­ne do­dá­va hma­to­vú spät­nú väz­bu. Tá­to tech­no­ló­gia by sa ma­la ob­ja­viť aj v kla­sic­kých klá­ves­ni­ciach. Cie­ľom má byť od­strá­ne­nie me­cha­nic­kých spí­na­čov jed­not­li­vých klá­ve­sov. Na tra­dič­nej klá­ves­ni­ci mu­sí mať klá­vesa is­tú ak­ti­vač­nú drá­hu, te­da po stla­če­ní pre­ko­nať is­tú vzdia­le­nosť k spí­na­ču, čím sa re­gis­tru­je je­ho stla­če­nie. To brá­ni vo vy­ho­to­vo­va­ní ten­ších klá­ves­níc. No ak je v klá­ve­se za­bu­do­va­ný sen­zor prít­la­ku, sta­čí, ak pou­ží­va­teľ na ta­ký­to klá­ves po­lo­ží prst.

- Reklama -

Sys­tém sní­ma tlak, kto­rým pou­ží­va­teľ pô­so­bí na klá­ve­sy, a ak prek­ro­čí is­tú me­dzu, bu­de to pok­la­dať za stla­če­nie a vy­tvo­rí si­mu­lo­va­né klik­nu­tie. Hod­no­ty bu­de mož­né up­ra­vo­vať sof­tvé­rom, tak­že kaž­dý pou­ží­va­teľ si bu­de môcť nas­ta­viť pot­reb­ný tlak a spät­nú väz­bu pod­ľa vlas­tných po­žia­da­viek.

Ok­rem to­ho, že ta­ká­to klá­ves­ni­ca mô­že byť ten­šia, má aj ďal­šiu pred­nosť. Kým na tra­dič­nej klá­ves­ni­ci mô­že mať je­den klá­ves len jed­nu reak­ciu, ku kto­rej do­chá­dza, keď sa kon­tak­tu­je so spí­na­čom, no­vá tech­no­ló­gia by umož­ni­la via­ce­ro dru­hov reak­cie. Nap­rík­lad pô­so­be­ním is­tou si­lou prít­la­ku mož­no na­pí­sať pís­me­no A, kým iný stu­peň tla­ku by spus­til sys­té­mo­vý prí­kaz ale­bo inú fun­kciu. Za­tiaľ však ne­ved­no, či sa s tou­to tech­no­ló­giou nao­zaj stret­ne­me v bu­dú­cich pro­duk­toch App­lu.

Článok prebratý od nášho partnera: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.