Po tom, čo sa v ro­ku 2005 ob­ja­vi­la be­ta ver­zia prog­ra­mu Boot Camp, si pou­ží­va­te­lia po­čí­ta­čov App­le moh­li nain­šta­lo­vať ok­rem ope­rač­né­ho sys­té­mu OS X aj ak­tuál­ne pod­po­ro­va­né ver­zie Win­dows. No­vé no­te­boo­ky už tú­to mož­nosť zá­kaz­ní­kom ne­pos­kyt­nú.

Z ta­buľ­ky pod­po­ro­va­ných ver­zií sys­té­mu, kto­rú zve­rej­nil server Cul­tof­Mac, vy­plý­va, že sys­tém Boot Camp už ne­bu­de ta­ký uni­ver­zál­ny. Pou­ží­va­te­lia no­vých no­te­boo­kov Mac­Book Pro a Air sa bu­dú mu­sieť za­obísť bez Win­dows 7.

Prí­či­na toh­to ob­me­dzenia nie je úpl­ne jas­ná, keď­že App­le sa k da­nej si­tuá­cii ne­vy­jad­ril. Exis­tu­jú do­ha­dy, že mô­že ísť o stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tie, prí­pad­ne je to dôs­le­dok pou­ži­tia no­vých har­dvé­ro­vých kom­po­nen­tov, kto­ré by ne­mu­se­li Win­dows 7 pod­po­ro­vať.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Toto sú slovenské ceny nových MacBookov Pro a Macu mini. Nečakajte žiadnu lacnú záležitosť
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.