Sam­sung Ga­laxy S6 a S6 Ed­ge sú sí­ce vý­bor­né smar­tfó­ny, ale oba ma­jú ob­me­dze­nú vý­drž ba­té­rie a op­ro­ti mo­de­lu S5 stra­ti­li od­ol­nosť pro­ti vo­de. Prá­ve to má nap­ra­viť no­vý te­le­fón Ga­laxy S6 Ac­ti­ve.

No­vý smar­tfón Sam­sun­gu je vy­ba­ve­ný ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 3500 mAh (v prí­pa­de S6 Ed­ge to je iba 2600 mAh). Ok­rem to­ho je od­ol­ný pro­ti pra­chu aj vo­de, stu­peň kry­tia je IP68. Má 5,1-pal­co­vý dis­plej Su­per AMO­LED, rých­ly osem­jad­ro­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor Sam­sung Exynos 7420, 16-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát a 3 GB RAM. Žiaľ, vnú­tor­ná pa­mäť je ob­me­dze­ná na 32 GB (S6 a S6 Eg­de po­nú­ka­jú mož­nosť 64 a 128 GB inter­nej pa­mä­te) a ne­mož­no ju roz­ší­riť kar­tou mic­roSD.

- Reklama -

Web GSMA­re­na pod­ro­bil smar­tfón svoj­mu tes­tu vý­dr­že a dos­pel k im­po­zan­tným hod­no­tám. Pri ho­vo­roch vy­dr­ží S6 Ac­ti­ve na jed­no na­bi­tie 26 ho­dín a 29 mi­nút, pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu 16 ho­dín a 25 mi­nút a pri preh­rá­va­ní vi­dea 18 ho­dín a 3 mi­nú­ty. Pod­ľa me­to­di­ky GSMA­re­na ide v sú­čas­nos­ti o smar­tfón s naj­lep­šou vý­dr­žou. Pri prie­mer­nom pou­ží­va­ní vy­dr­ží pod­ľa tes­tu 109 ho­dín. Do­te­raz pat­ri­lo pr­ven­stvo tab­le­to­fó­nu s Win­dows, mo­de­lu No­kia Lu­mia 1520 (107 ho­dín). Na­priek veľ­kej ba­té­rii má te­lo S6 Ac­ti­ve hrúb­ku iba 8,6 mm.

galaxy_s6_active_gsmarena_rating.jpg

No­vý smar­tfón Sam­sun­gu bol ne­dáv­no uve­de­ný v USA a čos­ko­ro by sa mal dos­tať aj na os­tat­né tr­hy. Nie je však lac­ný, bez via­za­nos­ti zaň tre­ba za­pla­tiť 694,99 do­lá­ra.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.