Piz­ze­rii Piz­za Hut v Hon­gkon­gu sa po­da­ri­lo zreali­zo­vať za­ují­ma­vú my­šlien­ku. Spo­ji­la to, čo vie ro­biť naj­lep­šie – piz­zu, s tým, čo k jej do­ko­na­lé­mu vy­chut­na­niu bez­pod­mie­neč­ne pat­rí, te­da s fil­mom.

No­vý pro­jekt s náz­vom Bloc­kbus­ter Box pred­sta­vu­je sé­riu špe­ciál­ne up­ra­ve­ných ška­túľ na piz­zu, kto­ré ok­rem iné­ho slú­žia aj ako fil­mo­vý pro­jek­tor. Sí­ce pri­mi­tív­ny, ale pred­sa uni­kát­ny. Na pred­nej stra­ne ška­tu­le sa na­chá­dza ot­vor, kto­rým prestr­čí­te pre­mie­ta­cie sklíč­ko tvo­ria­ce sú­časť ba­le­nia. Vďa­ka QR kó­du si stiah­ne­te film a smar­tfón umies­tni­te do ška­tu­le. Po spus­te­ní fil­mu sa vám ob­raz na dis­ple­ji pre­miet­ne na ste­nu pred va­mi. Po­tom vám už nič neb­rá­ni v tom, aby ste sa po­hodl­ne usa­di­li a za­hryz­li do va­šej ob­ľú­be­nej piz­ze.

- Reklama -

Aj keď kva­li­ta ob­ra­zu nie je ideál­na, na­vy­še v mies­tnos­ti mu­sí byť dos­ta­toč­ná tma, aby bo­lo vô­bec nie­čo vi­dieť, a aj hla­si­tosť fil­mu zá­vi­sí od mož­nos­tí te­le­fó­nu, zá­ži­tok má­te za­ru­če­ný.

Bloc­kbus­ter Box pri­chá­dza v šty­roch ver­ziách, kaž­dá s iným te­ma­tic­kým fil­mom na stiah­nu­tie. Pre ak­čné ty­py je to Ful­ly Loa­ded, pre ro­man­ti­kov Hot & Rea­dy, pre mi­lov­ní­kov ho­ro­rov Sli­ce Night a pre fa­nú­ši­kov sci-fi An­cho­vy Ar­ma­ged­don.

Zdroj:itnews.sk

- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.