Ama­zon uvá­dza na trh su­perlac­ný tab­let Fi­re, o kto­rom tvr­dí, že kom­bi­nu­je níz­ku ce­nu a kva­lit­né pa­ra­met­re, čo z ne­ho ro­bí bez­pre­ce­dent­ný „níz­ko­roz­poč­to­vý” tab­let.

Fi­re sa pre­dá­va za 49,99 do­lá­ra, pri­čom Ama­zon po­nú­ka šes­ťku­so­vé ba­le­nie za 250 do­lá­rov, čo zna­me­ná, že ak si kú­pi­š 5 tab­le­tov, šies­ty dos­ta­ne­š za­dar­mo.

- Reklama -

Je to vô­bec naj­lac­nej­ší tab­let na Ama­zo­ne a pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti ide o „nas­ta­ve­nie úpl­ne no­vé­ho štan­dar­du pre tab­le­ty pod 50 do­lá­rov“.

29wJ.amazon_fire_jpg

Se­dem­pal­co­vý Fi­re ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý 1,3 GHz pro­ce­sor a po­nú­ka dvoj­ná­sob­ný vý­kon v po­rov­na­ní so Sam­sung Ga­laxy Tab 3 Li­te, kto­rý sto­jí viac ako 100 do­lá­rov. Ama­zon uvá­dza, že má ta­kmer dvoj­ná­sob­nú vý­drž op­ro­ti naj­nov­šie­mu iPa­du Air.

Prav­da, ope­rač­ným sys­té­mom za­ria­de­nia je od­nož An­droi­du a ne­má ta­kú vy­so­kú kva­li­tu dis­ple­ja (roz­lí­še­nie je 1024 × 600 px) ani ta­ký rých­ly pro­ce­sor ako tab­let App­lu, kto­ré­ho ce­na sa však za­čí­na na 399 USD dolárov. Fi­re má 1 GB RAM a 8 GB úlo­žis­ko, kto­ré sa dá roz­ší­riť po­mo­cou kar­ty mic­roSD na 128 GB.

Pod­ľa šes­ťku­so­vé­ho ba­le­nia sa dá pred­pok­la­dať, že Ama­zon oča­ká­va, že po je­ho lac­nom tab­le­te bu­de veľ­ký do­pyt…

Zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Dominik Bullo
Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak,aplikácie či pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo ma chceš kontaktovať, neváhaj a pokojne minapíš na mail [email protected]

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here