Po ce­lé ro­ky kon­cep­ty vzná­ša­jú­cich sa ho­ver­boar­dov pat­ri­li skôr do ob­las­ti sci-fi ale­bo iš­lo o vy­chy­táv­ky ur­če­né pre nie­koľ­kých nad­šen­cov. No le­tec­ká spo­loč­nosť Ar­ca te­raz pri­jí­ma ob­jed­náv­ky na za­ria­de­nie Ar­ca­Board, čo je le­vi­tu­jú­ci ho­ver­board, kto­rý by sa mo­hol dos­tať k spot­re­bi­te­ľom (no iba ak ne­ma­jú veľ­mi hl­bo­ko do vrec­ka).

Na roz­diel od ho­ver­boar­dov kom­bi­nu­jú­cich jed­no­kol­ku a skej­tbord a po­há­ňa­ných mag­net­mi, aké pred­sta­vi­li spo­loč­nos­ti Arx Pax či Lexus, sa Ar­ca­Board sku­toč­ne vzná­ša nad povr­chom, a to akým­koľ­vek – či už je to be­tón, pie­sok, ale­bo do­kon­ca aj vo­da.

- Reklama -

Ar­ca za­čí­na­la ako ru­mun­ská mi­mov­lád­na or­ga­ni­zá­cia a zís­ka­la od ru­mun­skej vlá­dy a Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry kon­trak­ty na prá­ce na stra­tos­fé­ric­kých ra­ke­tách a ba­ló­noch. Vy­tvo­ri­la aj nie­koľ­ko high-tech dro­nov a ne­dáv­no sa pre­síd­li­la do USA.

Ar­ca­Board je dos­ka pri­po­mí­na­jú­ca nad­roz­mer­ný skej­tbord. Má roz­me­ry 145 × 76 × 15 cm a je zho­to­ve­ná z kom­po­zit­ných ma­te­riá­lov. Vy­ba­ve­ná je 36 vy­so­ko­vý­kon­ný­mi ven­ti­lá­tor­mi, schop­ný­mi vy­tvo­riť ťah až 1913 N (272 kon­ských síl). Ba­té­ria zvlád­ne do­dať ener­giu na šesť mi­nút pre­vádz­ky (ale­bo na tri mi­nú­ty pri ver­zii ur­če­nej pre jaz­dcov s vy­ššou hmot­nos­ťou). Naj­vyš­šia do­siah­nu­teľ­ná rých­losť je 20 km/h.

arcaboard.jpg

Ho­ver­board ov­lá­da jaz­dec svo­jím te­lom ale­bo z ap­li­ká­cie pre iOS ale­bo An­droid, pri­po­je­nej cez blue­tooth, kto­rá ak­ti­vu­je sta­bi­li­zač­ný sys­tém a od­ov­zdá­va na­vi­gač­né prí­ka­zy za­dá­va­né po­hy­bom rúk.

Na­priek to­mu, že Ar­ca­Board má na jed­no na­bi­tie do­jazd asi 2 km, je­ho ce­na je po­rov­na­teľ­ná s auto­mo­bi­lom. Uvá­dzacia ma­loob­chod­ná ce­na je to­tiž 19 900 do­lá­rov. Do­bi­tie ba­té­rie tr­vá 6 ho­dín, no mož­no si kú­piť aj špe­ciál­nu rých­lo­na­bí­jač­ku, tá však sto­jí ďal­ších 4500 do­lá­rov a údaj­ne na­bi­je vzná­šad­lo za 35 mi­nút.

Do­dáv­ky za­ria­de­ní Ar­ca­Board a Ar­ca­Dock sa ma­jú za­čať v ap­rí­li 2016.

Článok pripravený v spolupráci s ITNEWS.SK

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here