Auto­mo­bil­ka Porsche pred­sta­vi­la v tých­to dňoch svo­ju no­vin­ku Mis­sion E. Ide o štvor­miest­ny elek­tro­mo­bil s veľ­mi prep­ra­co­va­ným fu­tu­ris­tic­kým di­zaj­nom, kto­rý je pod­ľa vy­jad­re­nia vý­rob­cu ur­če­ný na di­aľ­ko­vú jaz­du. Pod ka­po­tou má 600 ko­ní a zrý­chle­nie z 0 na 100 km/h do­siah­ne za me­nej ako 3,5 se­kun­dy. Maximál­na rých­losť pre­sa­hu­je 250 km/h a do­jazd pri pl­ne na­bi­tej ba­té­rii je 500 km.

Porsche uvá­dza, že na­bi­tie aku­mu­lá­to­ra mo­de­lu Mis­sion E na 80 % ka­pa­ci­ty po­mo­cou 800-vol­to­vé­ho sys­té­mu Porsche Tur­bo Char­ging tr­vá len 15 mi­nút. Na­bí­ja sa te­da rých­lej­šie ako elek­tro­mo­bi­ly Tes­ly cez sys­tém Su­per­char­ger.

- Reklama -

Mis­sion E má po­dob­nú vý­ba­vu, akou dis­po­nu­jú iné auto­mo­bi­ly z tej­to ka­te­gó­rie, nap­rík­lad dis­plej OLED, sys­tém na sle­do­va­nie očí vo­di­ča. Ale jed­na fun­kcia je oso­bi­tá – v spät­nom zr­kad­le je za­bu­do­va­ná ka­me­ra na sle­do­va­nie emó­cií, kto­rá zob­ra­zu­je rôz­ne emo­ti­ko­ny na prís­tro­jo­vej dos­ke. Struč­ne po­ve­da­né, ak je vo­dič spo­koj­ný, auto to zis­tí a po­vie mu, že to vie. Ne­chý­ba­jú však ani ďal­šie in­for­má­cie o tra­se, rých­los­ti a pod. Tie­to úda­je mož­no zdie­ľať s pria­teľ­mi cez so­ciál­ne sie­te.

porsche_mission_e_2.jpg

Za­tiaľ však ide len o kon­cept a ne­ved­no, ke­dy sa doč­ká­me pro­duk­čnej ver­zie. No všet­ko nas­ved­ču­je to­mu, že skôr či nes­kôr sa tak sta­ne.

zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here