V pos­led­ných ro­koch Fa­ce­book už nie­koľ­kok­rát za­sia­hol do ob­las­ti, v kto­rej pô­so­bí YouTu­be. Umož­nil nap­rík­lad svo­jim pou­ží­va­te­ľom nah­rá­vať a zdie­ľať vlas­tné vi­deá. Naj­nov­šie sa pod­ľa den­ní­ka The New York Ti­mes chce an­ga­žo­vať na po­li hu­dob­ných kli­pov, kto­ré pa­tria me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie vi­deá. V tých­to dňoch us­ku­toč­ňu­je pred­bež­né roz­ho­vo­ry s vý­znam­ný­mi nah­rá­va­cí­mi spo­loč­nos­ťa­mi, zis­ťu­je li­cen­čné pod­mien­ky a hľa­dá spô­so­by, ako by mo­hol vlo­žiť hu­dob­né vi­deá a po­nú­kať ich pria­mo na svo­jich server­och.

Hu­dob­né kli­py by chcel Fa­ce­book spus­tiť už v nas­le­du­jú­cich me­sia­coch a v sú­čas­nos­ti ro­ku­je o sta­no­ve­ní pod­mie­nok na de­le­nie príj­mov z rek­la­my. Hu­dob­ní­kom, resp. dr­ži­te­ľom autor­ských práv vraj po­nú­kol at­rak­tív­nej­ší mo­del od­mien ako YouTu­be.

Fa­ce­book sprá­vu od­mie­tol ko­men­to­vať. Na spra­vo­daj­skom webe Mu­sic Al­ly sa ob­ja­vi­la aj in­for­má­cia o tom, že Fa­ce­book pra­cu­je na za­ve­de­ní hu­dob­nej strea­mo­va­cej služ­by, po­dob­nej App­le Mu­sic či Spo­ti­fy. Zá­stup­ca Fa­ce­boo­ku však ta­ké­to plá­ny pop­rel.

No za­ča­té roz­ho­vo­ry s nah­rá­va­cí­mi spo­loč­nos­ťa­mi naz­na­ču­jú, že Fa­ce­book chce ag­re­sív­nej­šie sú­ťa­žiť s YouTu­be, gi­gan­tom na po­li on-li­ne vi­dea, kde hu­dob­né kli­py pa­tria k naj­po­pu­lár­nej­šie­mu ob­sa­hu. Vzhľa­dom na ob­rov­skú 1,4-mi­liar­do­vú pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu Fa­ce­boo­ku po ce­lom sve­te je to je­den z má­la váž­nych kon­ku­ren­tov, kto­rý by pod­ľa me­diál­nych od­bor­ní­kov mo­hol na­bú­rať do­mi­nan­ciu YouTu­be.

zdroj:itnews.sk

Prečítajte si tiež  Novinky na YouTube: Za 10 USD získate exkluzívny obsah, hudbu a zbavíte sa reklám
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.