Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) vče­ra pred­sta­vi­la svoj naj­nov­ší pré­mio­vý smar­tfón LG G4, ur­če­ný pre ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov. Na pr­vý poh­ľad upú­ta ruč­ne op­ra­co­va­ná ko­ža, pou­ži­tá na za­dnom pa­ne­li te­le­fó­nu, kto­rá je od­ol­ná pro­ti vl­hkos­ti, vo­de, tep­lo­tám i pô­so­be­niu ča­su. Má tr­va­lú pruž­nosť a pev­nosť, ale zá­ro­veň je pri­ro­dze­ná a vy­tvá­ra si ori­gi­nál­nu pa­ti­nu. Pri jej spra­co­va­ní nie sú pou­ži­té žiad­ne che­mi­ká­lie. Vďa­ka to­mu sa aj ľah­ko dr­ží v ru­ke.

LG G4 je až o 20 % od­ol­nej­ší pro­ti ná­ra­zom pri pá­de pria­mo dis­ple­jom na zem. Von­kaj­ší vzhľad te­le­fó­nu sa od­rá­ža aj v sof­tvé­ri pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Iko­ny so za­gu­ľa­te­ný­mi roh­mi ko­pí­ru­jú lí­nie di­zaj­nu Slim Arc te­le­fó­nu, far­by Smart No­ti­ce sa auto­ma­tic­ky me­nia pod­ľa per­so­na­li­zo­va­né­ho ho­me scree­nu.

- Reklama -

Nas­ta­ve­nie os­tre­nia, uzá­vier­ky, ISO, expo­zí­cie či vy­vá­že­nie bie­lej už nie sú vý­sa­dy len só­lo fo­toa­pa­rá­tov. Pres­ne tie­to pa­ra­met­re mož­no nas­ta­viť aj pri fo­tog­ra­fo­va­ní s LG G4. Kva­lit­né fo­tog­ra­fie za­ob­sta­rá­te vďa­ka 16 me­ga­pixelom v ši­ro­kouh­lom po­me­re 16: 9 a clo­na F1.8 umož­ňu­je až o 80 % vy­šší pre­chod svet­la než pri pred­chá­dza­jú­com mo­de­li LG G3. Zlep­še­ný OIS 2.0 a sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu dopĺňa pro­fe­sio­nál­ny re­žim (Ma­nual Mo­de), kto­rý oce­nia aj nao­zaj ná­roč­ní fo­tog­ra­fi. For­mát fo­tog­ra­fií sa dá nas­ta­viť buď na RAW bez stra­ty de­tai­lov, ale­bo JPEG.

LG-G4-cz-leather-black.jpg

Pred­ný fo­toa­pa­rát je 8-me­ga­pixelo­vý, vhod­ný na kva­lit­né sel­fie a sku­pi­no­vé fo­tog­ra­fie. No­vá fun­kcia Ges­tu­re Inter­val Shot umož­ňu­je vy­fo­te­nie šty­roch fo­tog­ra­fií po dvoch se­kun­dách, čo vý­raz­ne zvy­šu­je šan­ce na vy­da­re­ný vý­sle­dok.

Pres­né far­by za­is­ťu­je sen­zor Co­lor Spec­trum Sen­sor (CSS), kto­rý je pr­výk­rát pou­ži­tý v mo­bil­nom te­le­fó­ne. CSS ur­ču­je far­by pod­ľa hod­no­ty RGB da­nej svet­lom scé­ny aj od­ra­zom od ob­jek­tov. Tak­to je nas­ta­ve­ná vy­vá­že­nosť bie­lej far­by a far­ba bles­ku, čím vzni­ka­jú fo­tog­ra­fie s far­ba­mi, blíz­ky­mi reali­te. Jas­ná oran­žo­vá na­mies­to čer­ve­nej ale­bo žl­tkas­tá bie­la sú tak mi­nu­los­ťou.

5,5-pal­co­vý dis­plej G4 vy­uží­va tech­no­ló­giu IPS Quan­tum Dis­play. Far­by sú o 20 % lep­šie, ob­raz o 25 % jas­nej­ší a o po­lo­vi­cu kon­tras­tnej­ší. Quad HD dis­plej a tech­no­ló­gie Ad­van­ced In-Cell Touch (AIT) kom­bi­nu­jú LCD a do­ty­ko­vý sen­zor v je­di­nej vrstve. Vďa­ka to­mu sú far­by lep­šie rep­ro­du­ko­va­né a aj cit­li­vosť na do­tyk je vy­ššia. Dis­plej je ka­lib­ro­va­ný pre štan­dard DCI (Di­gi­tal Ci­ne­ma Ini­tia­ti­ves).

Ka­pa­ci­ta ba­té­rie 3000 mAh a pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 808 X10 LTE za­is­tí ce­lo­den­né pou­ži­tie te­le­fó­nu. LG G4 pri­chá­dza ta­kis­to s pre­din­šta­lo­va­ným sof­tvé­rom Goog­le Of­fi­ce. Ma­ji­te­lia te­le­fó­nu na­vy­še zís­ka­jú za­dar­mo na dva ro­ky prí­dav­ných 100 GB na Goog­le Dri­ve.

LG-G4-cz-Ceramic-white.jpg

Pri vý­vo­ji pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia UX 4.0 sa spo­loč­nosť LG za­me­ra­la na po­ľud­šte­nie zlo­ži­tých tech­no­ló­gií a prib­lí­že­nie sa čo naj­viac k zá­kaz­ní­kom. LG G4 po­núk­ne tie­to no­vé vlas­tnos­ti:

Quick Shot: Na fo­tog­ra­fo­va­nie te­le­fó­nom net­re­ba spúš­ťať ap­li­ká­ciu, sta­čí dvak­rát po se­be stla­čiť tla­čid­lo na za­dnom pa­ne­li te­le­fó­nu. Fo­toa­pa­rát sa spus­tí v šes­ti­ne se­kun­dy.

Ga­lé­ria: No­vá ga­lé­ria fo­tog­ra­fií umož­ňu­je rých­le pre­hlia­da­nie v náh­ľa­doch aj pod­ľa ča­su. Me­mo­ries auto­ma­tic­ky zo­ra­ďu­jú fo­tog­ra­fie a vi­deá pod­ľa mies­ta.

Event Poc­ket: Jed­no­du­ché pou­ží­va­nie jed­né­ho ka­len­dá­ra po­mo­cou pre­ťa­ho­va­nia uda­los­tí a stret­nu­tí me­dzi rôz­ny­mi ka­len­dár­mi.

Smart No­ti­ce: So­fis­ti­ko­va­né a per­so­na­li­zo­va­né pri­po­mien­ky po­ča­sia ale­bo ces­ty sa vy­tvá­ra­jú pod­ľa ná­vy­kov ma­ji­te­ľa te­le­fó­nu.

Quick Help: Hľa­da­nie od­po­ve­dí na otáz­ky oh­ľa­dom pou­ží­va­nia LG G4 je pria­mo v pra­vom ro­hu no­ti­fi­kač­né­ho cen­tra Smart No­ti­ce.

Kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie

• Či­po­vá súp­ra­va: Qual­comm Snap­dra­gon 808 s X10 LTE
• Dis­plej: 5,5 pal­ca, Quad HD IPS Quan­tum Dis­play (2560 × 1440, 538 ppi)
• Pa­mäť: 32 GB eMMC ROM / 3 GB LPDDR3 RAM / slot mic­roSD
• Fo­toa­pa­rát: za­dný 16 Mpx s clo­nou F1.8 a OIS 2.0 / pred­ný 8 Mpx s clo­nou F2.0
• Ba­té­ria: 3000 mAh (vy­be­ra­teľ­ná)
• Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 5.1 Lolli­pop
• Roz­me­ry: 148,9 × 76,1 × 6,3-9,8 mm
• Hmot­nosť: 155 g
• Sieť: 2G / 3G / 4G / 4G + / VoL­TE rea­dy
• Pri­po­je­nie: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) / Blue­tooth 4.1 LE / NFC / USB 2.0
• Far­by ko­že: čier­na, hne­dá, čer­ve­ná
• Far­by: čistá bie­la (Ce­ra­mic Whi­te) s di­aman­to­vým vzo­rom, me­ta­lic­ká si­vá (Me­tallic Gray) a lesk­lá zla­tá (Shi­ny Gold)
• Os­tat­né: Pro­fes­sio­nal Mo­de, Ges­tu­re Inter­val Shot, Quick Shot

No­vý smar­tfón LG G4 bu­de dos­tup­ný na Slo­ven­sku od za­čiat­ku jú­na za od­po­rú­ča­né ma­loob­chod­né ce­ny:

• LG G4 Me­tallic 657 EUR
• LG G4 s ko­že­ným kry­tom 707 EUR

Pred­pre­daj smar­tfó­nu LG G4 na Slo­ven­sku sa za­čne 28. 4. o 16:30 a potr­vá do 1. 6. 2015 21:00. Od­po­rú­ča­né ma­loob­chod­né ce­ny LG G4 v rám­ci on-li­ne pre­dob­jed­ná­vok u vy­bra­ných par­tne­rov sú:

• G4 Me­tallic ver­zia 580 EUR
• G4 s ko­že­ným kry­tom 618 EUR

Níz­ka od­po­rú­ča­ná ce­na na pre­dob­jed­náv­ky pla­tí len v Slo­ven­skej re­pub­li­ke.

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.