Ja­pon­skí ved­ci z ves­mír­nej agen­tú­ry JAXA (Ja­pan Aeros­pa­ce Explo­ra­tion Agen­cy) ne­dáv­no do­siah­li ús­pech pri bez­drô­to­vom pre­no­se elek­tric­kej ener­gie. Po­da­ri­lo sa im po­mo­cou mik­rovĺn pre­niesť 1,8 kW ener­gie, čo je dosť na spus­te­nie var­nej kan­vi­ce. Od­osie­la­cia a pri­jí­ma­cia an­té­na bo­li vzdia­le­né 55 met­rov. Pri­jí­ma­cia an­té­na ma­la roz­me­ry asi 2 × 2 met­re a od­osie­la­cia sa skla­da­la z po­ľa šty­roch an­tén s roz­mer­mi 0,6 × 0,6 m met­ra.

Ho­ci pre­nos sa us­ku­toč­nil na ma­lú vzdia­le­nosť, v bu­dúc­nos­ti by sa tá­to tech­no­ló­gia pod­ľa ho­vor­cu JAXA da­la vy­užiť na pre­nos sl­neč­nej ener­gie z ves­mí­ru, kto­rá by sa nás­led­ne da­la pou­žiť na Ze­mi.

- Reklama -

Sa­te­li­ty vy­ba­ve­né so­lár­ny­mi pa­nel­mi a an­té­na­mi ur­če­ný­mi na pre­nos ener­gie by ma­li byť umies­tne­né vo vzdia­le­nos­ti 36 000 km od Ze­me.

Pre­nos so­lár­nej ener­gie z ves­mí­ru má veľ­kú vý­ho­du, pre­to­že na roz­diel od po­zem­skej ob­do­by je tá­to ener­gia dos­tup­ná tr­va­le, bez oh­ľa­du na po­ča­sie či den­nú do­bu. Ho­ci ume­lé dru­ži­ce, ako je napr. Me­dzi­ná­rod­ná ves­mír­na sta­ni­ca ISS, bo­li schop­né už dáv­nej­šie vy­užiť ener­giu zo Sl­nka, na Ze­mi pat­ri­la tá­to mož­nosť do ob­las­ti sci-fi.

Ja­pon­ský vý­skum uká­zal, že ľu­dia mô­žu byť jed­né­ho dňa schop­ní hos­po­dá­riť s ne­vy­čer­pa­teľ­ný­mi zdroj­mi ener­gie z ves­mí­ru.

Pre Ja­pon­sko, kto­ré je chu­dob­né na zdro­je a mu­sí do­vá­žať ob­rov­ské množ­stvo fo­síl­nych pa­lív, je tá­to mož­nosť obzvlášť sľub­ná. Kra­ji­na sa sta­la eš­te viac zá­vis­lou od do­vo­zu, keď mu­se­la v dôs­led­ku ka­tas­tro­fy v ro­ku 2011 od­sta­viť jad­ro­vú elek­trá­reň vo Fu­ku­ši­me.

Zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.