Na toh­to­roč­nom veľtr­hu CES 2015 by ste iba s ťaž­kos­ťa­mi naš­li te­le­ví­zo­ry, kto­ré ne­vyu­ží­va­jú tech­no­ló­giu kvan­to­vých bo­diek. Tá pod­ľa vý­rob­cov pri­ne­sie živ­šie a ver­nej­šie far­by a ta­kis­to aj lep­ší jas pri rov­na­kej spot­re­be ener­gie. Ako sa tá­to tech­no­ló­gia vy­uži­je v te­le­ví­zo­roch?

Kvan­to­vé bod­ky sú mik­ros­ko­pic­ké na­nok­ryš­tá­li­ky, kto­ré vy­ža­ru­jú špe­ci­fic­kú vl­no­vú dĺžku svet­la. Far­bu de­fi­nu­je ich veľ­kosť – väč­šie kvan­to­vé bod­ky pro­du­ku­jú čer­ve­né far­by, men­šie mod­ré. Veľ­kosť bo­diek ov­plyv­ňu­je veľ­kosť vl­no­vej dĺžky.

- Reklama -

Te­le­ví­zie vy­uží­va­li v mi­nu­los­ti fos­for (plaz­mo­vé a CRT dis­ple­je) ale­bo fa­reb­né filtre (LCD ob­ra­zov­ky), aby ge­ne­ro­va­li čer­ve­nú, ze­le­nú a mod­rú far­bu a ich kom­bi­ná­ciou vy­tvá­ra­li žia­da­né od­tie­ne fa­rieb. V prí­pa­de kvan­to­vých bo­diek je mož­né vy­užiť nie­koľ­ko spô­so­bov.

Zá­kla­dom jed­né­ho z nich sú LED di­ódy, kto­ré sú umies­tne­né po bo­koch te­le­víz­nej ob­ra­zov­ky a svie­tia na­mod­ro. Pred ni­mi sú umies­tne­né tru­bič­ky čer­ve­ných a ze­le­ných kvan­to­vých bo­diek. Tie čer­pa­jú ener­giu z LED di­ód. Vý­ho­dou toh­to rie­še­nia je zní­že­nie vý­rob­ných nák­la­dov, na­koľ­ko ob­vyk­le sta­čia dve tru­bič­ky na kaž­dej stra­ne te­le­ví­zo­ra.

Pok­ro­či­lej­šia me­tó­da fun­gu­je na rov­na­kom prin­cí­pe – zá­kla­dom je mod­ré LED svet­lo, av­šak vy­uží­va via­ce­ro kvan­to­vých bo­diek, kto­ré pok­rý­va­jú ce­lú ob­ra­zov­ku. To­to rie­še­nie by ma­lo pos­kyt­núť teo­re­tic­ky kva­lit­nej­ší ob­raz. Vo svo­jich te­le­ví­zo­roch ju vy­uží­va­jú spo­loč­nos­ti LG a Sam­sung, av­šak svo­je roz­hod­nu­tie ne­ko­men­tu­jú.

V bu­dúc­nos­ti by sme sa moh­li doč­kať aj te­le­ví­zo­rov, kto­rých zá­kla­dom sú iba kvan­to­vé bod­ky – čer­ve­né, ze­le­né aj mod­ré. Zdro­jom ener­gie by moh­la byť v tom­to prí­pa­de elek­tro­lu­mi­nis­cen­cia.

Tento rok sa uskutočnil veľtrh CES 2015, v ktorom by ste len ťažko našli televízory, ktoré nevyužívajú technológiu kvantových bodiek. Čo vlastne znamenajú kvantové bodky?  Výrobcovia sľubujú vernejšie farby a takisto aj lepší jas pri rovnakej spotrebe energie. No ako sa táto technológia využije v televízoroch?

Môžeme povedať, že kvantové bodky sú akési mikroskopické nanokryštáliky, vyžarujúce špecifickú vlnovú dĺžku svetla. Farbu definuje ich veľkosť – menšie kvantové bodky produkujú modré farby, väčšie červenú. Veľkosť týchto bodiek ovplyvňuje veľkosť vlnovej dĺžky.

Kvantové bodky majú niekoľko spôsobov využitia, pričom v minulosti televízie využívali fosfor ( plazmové a CRT displeje ) alebo farebné filtre ( LCD obrazovky ), aby generovali červenú, zelenú a modrú farbu a ich kombináciou vytvárali žiadané odtiene farieb.

V prípade kvantových bodiek sú základom LED diódy, umiestnené po bokoch televíznej obrazovky a svietia na modro. Takzvané trubičky sú umiestnené pred nimi  vo farbách červených a zelených bodiek. Tie čerpajú energiu z LED diód.  Toto riešenie nám prináša zníženie výrobných nákladov, nakoľko stačia  dve trubičky na každej strane televízora.

Metóda, ktorá je pokročilejšia funguje na rovnakom princípe, kde je jej základom modré LED svetlo pričom využíva viacero kvantových bodiek pokrývajúce celú obrazovku. V konečnom dôsledku by toto riešenie malo poskytnúť kvalitnejší obraz. Spoločnosti LG a Samsung túto metódu využívajú vo svojich televízoroch, avšak svoje rozhodnutie nekomentuje.

Môžeme povedať, že v budúcnosti by sme sa mohli dočkať aj televízorov, ktorých základom sú iba kvantové bodky a to červené, zelené aj modré. Zdrojom energie by teda mohla byť aj elektroluminiscencia.

Zdroj: itspecial.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.