Na toh­to­roč­nom veľtr­hu CES 2015 by ste iba s ťaž­kos­ťa­mi naš­li te­le­ví­zo­ry, kto­ré ne­vyu­ží­va­jú tech­no­ló­giu kvan­to­vých bo­diek. Tá pod­ľa vý­rob­cov pri­ne­sie živ­šie a ver­nej­šie far­by a ta­kis­to aj lep­ší jas pri rov­na­kej spot­re­be ener­gie. Ako sa tá­to tech­no­ló­gia vy­uži­je v te­le­ví­zo­roch?

Kvan­to­vé bod­ky sú mik­ros­ko­pic­ké na­nok­ryš­tá­li­ky, kto­ré vy­ža­ru­jú špe­ci­fic­kú vl­no­vú dĺžku svet­la. Far­bu de­fi­nu­je ich veľ­kosť – väč­šie kvan­to­vé bod­ky pro­du­ku­jú čer­ve­né far­by, men­šie mod­ré. Veľ­kosť bo­diek ov­plyv­ňu­je veľ­kosť vl­no­vej dĺžky.

Te­le­ví­zie vy­uží­va­li v mi­nu­los­ti fos­for (plaz­mo­vé a CRT dis­ple­je) ale­bo fa­reb­né filtre (LCD ob­ra­zov­ky), aby ge­ne­ro­va­li čer­ve­nú, ze­le­nú a mod­rú far­bu a ich kom­bi­ná­ciou vy­tvá­ra­li žia­da­né od­tie­ne fa­rieb. V prí­pa­de kvan­to­vých bo­diek je mož­né vy­užiť nie­koľ­ko spô­so­bov.

Zá­kla­dom jed­né­ho z nich sú LED di­ódy, kto­ré sú umies­tne­né po bo­koch te­le­víz­nej ob­ra­zov­ky a svie­tia na­mod­ro. Pred ni­mi sú umies­tne­né tru­bič­ky čer­ve­ných a ze­le­ných kvan­to­vých bo­diek. Tie čer­pa­jú ener­giu z LED di­ód. Vý­ho­dou toh­to rie­še­nia je zní­že­nie vý­rob­ných nák­la­dov, na­koľ­ko ob­vyk­le sta­čia dve tru­bič­ky na kaž­dej stra­ne te­le­ví­zo­ra.

Pok­ro­či­lej­šia me­tó­da fun­gu­je na rov­na­kom prin­cí­pe – zá­kla­dom je mod­ré LED svet­lo, av­šak vy­uží­va via­ce­ro kvan­to­vých bo­diek, kto­ré pok­rý­va­jú ce­lú ob­ra­zov­ku. To­to rie­še­nie by ma­lo pos­kyt­núť teo­re­tic­ky kva­lit­nej­ší ob­raz. Vo svo­jich te­le­ví­zo­roch ju vy­uží­va­jú spo­loč­nos­ti LG a Sam­sung, av­šak svo­je roz­hod­nu­tie ne­ko­men­tu­jú.

V bu­dúc­nos­ti by sme sa moh­li doč­kať aj te­le­ví­zo­rov, kto­rých zá­kla­dom sú iba kvan­to­vé bod­ky – čer­ve­né, ze­le­né aj mod­ré. Zdro­jom ener­gie by moh­la byť v tom­to prí­pa­de elek­tro­lu­mi­nis­cen­cia.

Tento rok sa uskutočnil veľtrh CES 2015, v ktorom by ste len ťažko našli televízory, ktoré nevyužívajú technológiu kvantových bodiek. Čo vlastne znamenajú kvantové bodky?  Výrobcovia sľubujú vernejšie farby a takisto aj lepší jas pri rovnakej spotrebe energie. No ako sa táto technológia využije v televízoroch?

Môžeme povedať, že kvantové bodky sú akési mikroskopické nanokryštáliky, vyžarujúce špecifickú vlnovú dĺžku svetla. Farbu definuje ich veľkosť – menšie kvantové bodky produkujú modré farby, väčšie červenú. Veľkosť týchto bodiek ovplyvňuje veľkosť vlnovej dĺžky.

Kvantové bodky majú niekoľko spôsobov využitia, pričom v minulosti televízie využívali fosfor ( plazmové a CRT displeje ) alebo farebné filtre ( LCD obrazovky ), aby generovali červenú, zelenú a modrú farbu a ich kombináciou vytvárali žiadané odtiene farieb.

V prípade kvantových bodiek sú základom LED diódy, umiestnené po bokoch televíznej obrazovky a svietia na modro. Takzvané trubičky sú umiestnené pred nimi  vo farbách červených a zelených bodiek. Tie čerpajú energiu z LED diód.  Toto riešenie nám prináša zníženie výrobných nákladov, nakoľko stačia  dve trubičky na každej strane televízora.

Prečítajte si tiež  iOS 17.3 vám spríjemní pobyt v hoteli. Na všetko vám postačí iPhone

Metóda, ktorá je pokročilejšia funguje na rovnakom princípe, kde je jej základom modré LED svetlo pričom využíva viacero kvantových bodiek pokrývajúce celú obrazovku. V konečnom dôsledku by toto riešenie malo poskytnúť kvalitnejší obraz. Spoločnosti LG a Samsung túto metódu využívajú vo svojich televízoroch, avšak svoje rozhodnutie nekomentuje.

Môžeme povedať, že v budúcnosti by sme sa mohli dočkať aj televízorov, ktorých základom sú iba kvantové bodky a to červené, zelené aj modré. Zdrojom energie by teda mohla byť aj elektroluminiscencia.

Zdroj: itspecial.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.