Le­no­vo na svo­jom pr­vom sve­to­vom tech­no­lo­gic­kom po­du­ja­tí Le­no­vo Tech World 2015 pred­sta­vi­lo nie­koľ­ko za­ují­ma­vých kon­cep­tov. Ma­gic View sú in­te­li­gen­tné ho­din­ky s dvo­ma dis­plej­mi a Smart Cast je smar­tfón so za­bu­do­va­ným mo­du­lom pro­jek­to­ra na zob­ra­ze­nie vir­tuál­nej klá­ves­ni­ce.

lenovo_smart_cast.JPG

- Reklama -

Ma­gic View vy­ze­rá ako kla­sic­ké ok­rúh­le ho­din­ky, iba­že v re­mien­ku pod ci­fer­ní­kom má in­teg­ro­va­ný dru­hý dis­plej. Ten vďa­ka špe­ciál­ne­mu pro­jek­to­ru a súp­ra­ve skiel bu­dí do­jem, že ob­raz je 20-krát väč­ší, ako vi­dieť na bež­nom ma­lom dis­ple­ji. Mu­sí­te sa však naň po­ze­rať veľ­mi zblíz­ka, mô­že byť te­da uži­toč­ný na pre­ze­ra­nie súk­rom­ných správ.

 

Le­no­vo uvá­dza, že otáz­ka súk­ro­mia a veľ­kosť dis­ple­ja sú dva dô­vo­dy, pre­čo ľu­dia nep­ri­ja­li smart ho­din­ky s pat­rič­ným nad­še­ním. Ma­gic View vraj rie­ši oba prob­lé­my.

Smart Cast je za­sa pr­vý smar­tfón so za­bu­do­va­ným la­se­ro­vým pro­jek­to­rom s roz­mer­mi 34 × 26 × 5 mm v hor­nej čas­ti. Ten sí­ce do­ká­že pre­mie­tať ob­ráz­ky a vi­deá nap­rík­lad na ste­nu, ale je­ho pr­vo­ra­dá fun­kcia je pre­mie­ta­nie vir­tuál­nej klá­ves­ni­ce. Je to­tiž skom­bi­no­va­ný s infra­čer­ve­ným de­tek­to­rom po­hy­bu, vďa­ka kto­ré­mu mô­že pre­mie­ta­ný ob­raz pos­lú­žiť ako do­ty­ko­vá plo­cha. Ako Le­no­vo de­monštro­va­lo na pó­diu, dá sa vy­užiť aj pri hra­ní na vir­tuál­nom kla­ví­ri. Tá­to fun­kcia by moh­la náj­sť up­lat­ne­nie v hrách, ale aj pri prá­ci a vi­deo­če­to­va­ní.

 

V sú­čas­nos­ti sú obe za­ria­de­nia iba v štá­diu kon­cep­tu, no tech­no­lo­gic­ký šéf Le­no­va Pe­ter Hor­ten­sius sa vy­jad­ril, že spo­loč­nosť o nich váž­ne uva­žu­je do bu­dúc­nos­ti.

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.