Pí­sať dlh­šie tex­ty na tab­le­te či smar­tfó­ne nie je žiad­na vý­hra. Pre­to čas­to sia­ha­me po exter­nej klá­ves­ni­ci, kto­rá by nám ce­lú prá­cu nie­len urý­chli­la, ale pre­dov­šet­kým uľah­či­la. No­vá klá­ves­ni­ca od LG pri­chá­dza s eš­te jed­ným bo­nu­som na­vy­še – dá sa zro­lo­vať. Je te­da stvo­re­ná na to, aby ste si ju moh­li vziať so se­bou kam­koľ­vek.

Spo­loč­nosť LG navrh­la klá­ves­ni­cu Rol­ly Key­board tak, aby sa da­la zlo­žiť do tva­ru ma­lé­ho podl­ho­vas­té­ho kvád­ra. Na roz­diel od iných ro­lo­va­teľ­ných flexibil­ných klá­ves­níc je z pev­né­ho ma­te­riá­lu.

Klá­ve­sy ma­jú pl­nú veľ­kosť. Širo­ké sú 17 mm (u štan­dar­dných klá­ves­níc je to 18 mm) a od se­ba sú re­la­tív­ne dosť vzdia­le­né. Prá­ve to by sa ma­lo pod­pí­sať pod jej kom­for­tnej­šie pou­ží­va­nie.

Ok­rem iné­ho má v se­be za­bu­do­va­ný vy­sú­va­teľ­ný sto­jan s dvo­ma ra­me­na­mi, kto­rý slú­ži na pri­chy­te­nie tab­le­tu.

eGQX.lg_rolly2_jpg

Ro­lo­va­teľ­nú klá­ves­ni­cu mož­no pri­po­jiť k mo­bi­lu či tab­le­tu cez Blue­tooth 3.0. Spá­ro­vať sa dá až s dvo­ma za­ria­de­nia­mi sú­čas­ne, me­dzi kto­rý­mi sa pre­pí­na po­mo­cou klá­ve­so­vej skrat­ky. Na­pá­ja­nie klá­ves­ni­ce za­bez­pe­ču­je mik­rotuž­ko­vá ba­té­ria (AAA) s vý­dr­žou zhru­ba tri me­sia­ce.

FJYI.lg_rolly3_jpg

Klá­ves­ni­ca Rol­ly Key­board sa za­čne pre­dá­vať v sep­tem­bri naj­skôr v USA a do Euró­py by sa ma­la dos­tať zrej­me až v pos­led­nom štvrťro­ku 2015. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma. Pod­rob­nos­ti o no­vin­ke prez­ra­dí spo­loč­nosť LG už čos­ko­ro, na veľtr­hu IFA 2015 v Berlí­ne.

uCwE.lg_rolly4_jpg

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  iOS 17.3 vám spríjemní pobyt v hoteli. Na všetko vám postačí iPhone
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Dominik Bullo
Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak,aplikácie či pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo ma chceš kontaktovať, neváhaj a pokojne minapíš na mail dominik.bullo@svetapple.sk