Mic­ro­soft v tých­to dňoch pred­sta­vil no­vú ap­li­ká­ciu pre Win­dows 10 s náz­vom Pho­ne Com­pa­nion. Umož­ní pou­ží­va­te­ľom syn­chro­ni­zo­vať hud­bu, sú­bo­ry, ob­ráz­ky me­dzi po­čí­ta­čom a smar­tfó­nom. Pri správ­nom nas­ta­ve­ní prís­tu­pu na OneD­ri­ve sa kaž­dá fo­tog­ra­fia zho­to­ve­ná te­le­fó­nom ob­ja­ví v zlož­ke s fo­tog­ra­fia­mi na po­čí­ta­či s Win­dows 10.

Ak má­te smar­tfón s Win­dows, jed­no­du­cho vy­be­rie­te z po­nu­ky ope­rač­ný sys­tém a o iné sa ne­mu­sí­te sta­rať. Pre An­droid a iOS si však zrej­me bu­de­te mu­sieť nain­šta­lo­vať prís­luš­nú ap­li­ká­ciu. Po­dob­ne si bu­de­te môcť syn­chro­ni­zo­vať aj hud­bu. Rov­na­ko aj poz­nám­ky, kto­ré si na svo­jom po­čí­ta­či na­pí­še­te v ap­li­ká­cii One­No­te, sa zob­ra­zia aj v te­le­fó­ne. A pla­tí to aj nao­pak, kaž­dá poz­nám­ka na­pí­sa­ná na te­le­fó­ne bu­de syn­chro­ni­zo­va­ná s po­čí­ta­čom. Po­dob­ne sa bu­dú dať syn­chro­ni­zo­vať aj do­ku­men­ty Of­fi­ce.

- Reklama -

 

Ok­rem to­ho vám ap­li­ká­cia Pho­ne Com­pa­nion po­mô­že aj s in­šta­lá­ciou Cor­ta­ny na An­droid a iOS. Pod­ľa ozná­me­nia Mic­ro­sof­tu bu­de ap­li­ká­cia Cor­ta­na pre An­droid dos­tup­ná kon­com jú­na, ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s iOS sa jej doč­ka­jú nes­kôr v prie­be­hu toh­to ro­ka. Pou­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť na oboch plat­for­mách bu­de vraj po­rov­na­teľ­ná s Win­dows a Win­dows Pho­ne, ale nie to­tož­ná. Cor­ta­na pre An­droid a iOS nap­rík­lad ne­bu­de môcť spúš­ťať ap­li­ká­cie, me­niť nas­ta­ve­nia sys­té­mu a ne­bu­de rea­go­vať ani na spúš­ťač (trig­ger) hands-free „Hey Cor­ta­na“.

Roz­ší­re­nie dos­tup­nos­ti Cor­ta­ny na ďal­šie plat­for­my je v sú­la­de so sna­hou Mic­ro­sof­tu pro­pa­go­vať svo­je mo­bil­né ap­li­ká­cie. A čím viac pou­ží­va­te­ľov bu­de Cor­ta­na mať, tým viac sa zdo­ko­na­lí kva­li­ta jej roz­poz­ná­va­nia re­či. Je však otáz­ne, či o ňu pre­ja­via veľ­ký zá­ujem pou­ží­va­te­lia za­ria­de­ní s An­droi­dom a iOS, keď už ma­jú k dis­po­zí­cii Goog­le Now a Si­ri.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.