Kon­cept mo­du­lár­ne­ho smar­tfó­nu, kde mô­že­te vy­me­niť niek­to­ré kom­po­nen­ty, už nie je no­vý. Naj­zná­mej­ší prík­lad je Pro­ject Ara od Goog­lu. Ten je však stá­le v štá­diu pro­to­ty­pu. No­vá kam­paň na Kic­kstar­te­ri te­raz po­nú­ka mo­du­lár­ny pro­dukt, kto­rý si spot­re­bi­te­lia (az­da) bu­dú môcť kú­piť a za­čať pou­ží­vať už v prie­be­hu nie­koľ­kých me­sia­cov. Nej­de však o mo­du­lár­ny te­le­fón, ale o puz­dro na smar­tfón.

Nexpaq sa zo­za­du po­do­bá na pro­to­typ Pro­ject Ara. Up­ros­tred je cen­trál­na chr­bti­ca a po oboch bo­koch ot­vo­re­né slo­ty na pri­da­nie dopl­nko­vých mo­du­lov. Puz­dro je za­tiaľ dos­tup­né pre smar­tfó­ny iP­ho­ne 6, Ga­laxy S6 Ed­ge a Ga­laxy S5. Všet­ky mo­du­ly, kto­rých je na za­čiat­ku k dis­po­zí­cii dva­násť, sú kom­pa­ti­bil­né s iOS aj An­droi­dom. Umož­ňu­jú hot-swap, tak­že pou­ží­va­te­lia ne­bu­dú mu­sieť pri ich vý­me­ne vy­pí­nať a za­pí­nať svoj te­le­fón. Sa­mot­né puz­dro má vsta­va­nú 1000 mAh ba­té­riu, kto­rá pod­ľa tvor­cov pri­dá­va 30 až 60 % „šťa­vy“ na­vy­še, pri­čom dopl­ne­ním ba­té­rio­vé­ho mo­du­lu mož­no pri­dať ďal­ších 30 %.

- Reklama -

Nexpaq dú­fa, že sa mu po­da­rí vy­bu­do­vať ko­mu­ni­tu vý­vo­já­rov tre­tích strán, kto­rí sa pos­ta­ra­jú o vznik no­vých mo­du­lov. Na ich pod­po­ru vy­dal aj súp­ra­vu vý­vo­jo­vých nás­tro­jov a API. Nexpaqu však už ani te­raz na za­čiat­ku ne­chý­ba fun­kčnosť. K dis­po­zí­cii je ba­té­rio­vý mo­dul, rep­ro­duk­tor, LED blesk, čí­tač­ka ka­riet SD, kom­bi­no­va­ný sen­zor na sní­ma­nie tep­lo­ty a vl­hkos­ti, ako aj mo­dul, kto­rý fun­gu­je ako dvo­ji­ca prog­ra­mo­va­teľ­ných tla­či­diel, umož­ňu­jú­cich nap­rík­lad rých­ly prís­tup k ob­ľú­be­ným ap­li­ká­ciám. Ďalej je dos­tup­ný USB flash disk, sen­zor kva­li­ty ov­zdu­šia, breat­ha­ly­zer, te­da tes­ter al­ko­ho­lu, la­se­ro­vé uka­zo­vad­lo, 64 GB pa­mä­ťo­vá jed­not­ka, kto­rú mož­no za­po­jiť pria­mo do váš­ho te­le­fó­nu. Puz­dro so všet­ký­mi mo­dul­mi má hmot­nosť 80 gra­mov.

nexpaq2.jpg

Všet­ky sú­čas­ti puz­dra sa bu­dú dať ov­lá­dať cez ap­li­ká­ciu Nexpaq a za po­mo­ci tech­no­ló­gie Blue­tooth bu­de­te mať puz­dro pod kon­tro­lou, aj keď v ňom smar­tfón ne­bu­de vlo­že­ný.

Pr­ví pris­pie­va­te­lia mô­žu zís­kať Nexpaq so štyr­mi mo­dul­mi (ba­té­ria, rep­ro­duk­tor, tla­čid­lá a čí­tač­ka ka­riet SD) za 89 do­lá­rov, prí­pad­ne si mô­žu prip­la­tiť za ďal­šie mo­du­ly. Nap­rík­lad la­se­ro­vé uka­zo­vad­lo sto­jí 14 do­lá­rov a za 32 GB USB flash disk tre­ba za­pla­tiť 29 do­lá­rov. Be­ta Bund­le pre iP­ho­ne 6 by sa mal za­čať do­dá­vať v no­vem­bri toh­to ro­ka, puz­drá na smar­tfó­ny Ga­laxy by ma­li byť dos­tup­né od ja­nuá­ra 2016. Vý­vo­já­ri, kto­rí chcú mať Nexpaq v ru­kách čo naj­skôr, mô­žu za neu­ve­ri­teľ­ných 2999 do­lá­rov zís­kať puz­dro so všet­ký­mi 12 mo­dul­mi už v jú­ni 2015.

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.