Mic­ro­soft mi­nu­lý rok s úmys­lom lep­šie kon­ku­ro­vať Goog­lu a An­droi­du po­nú­kol vý­rob­com bez­plat­ne ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 s Bin­gom pre ich lac­né tab­le­ty. Ho­ci spo­loč­nosť za­tiaľ ml­čí o tom, či bu­de pos­ky­to­vať aj Win­dows 10 s Bin­gom, vý­rob­co­via tab­le­tov už avi­zu­jú prí­chod ta­kých­to za­ria­de­ní na trh.

Ako jed­na z pr­vých ozná­mi­la ta­ký­to tab­let čín­ska spo­loč­nosť Tec­last, kto­rá tvr­dí, že chce no­vé ver­zie svo­jich tab­le­tov pre­dá­vať aj mi­mo čín­ske­ho tr­hu, kon­krét­ne v Euró­pe, na Stred­nom vý­cho­de a v Ázii.

Bu­dú vraj k dis­po­zí­cii s an­glič­ti­nou a špa­niel­či­nou ako pred­vo­le­ným ja­zy­kom.

Me­dzi pr­vý­mi za­ria­de­nia­mi má byť dual-boot ver­zia tab­le­tu Tec­last X98 Air 3G, na kto­rom bu­de bež­ať An­droid 5.0 a Win­dows 10 so sof­tvé­rom Bing. Tre­ba do­dať, že sa to tý­ka iba 64 GB ver­zie tab­le­tu X98 Air 3G 64GB, je­ho 32 GB va­riant bu­de mať vo vý­ba­ve len OS An­droid.

Po­kiaľ ide o ďal­šie pa­ra­met­re, v 9,7-pal­co­vom tab­le­te bu­de osa­de­ný pro­ce­sor In­tel Atom Z3736F Bay Trail, dis­plej bu­de mať roz­lí­še­nie 2048 × 1536 pixelov, dis­po­no­vať bu­de 2 GB RAM a pod­po­rou pre tech­no­ló­gie Wi-Fi 802.11 b/g/n a sie­te 3G WCDMA 2100/900 ale­bo 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz.

Na­po­kon aj plán In­te­lu spred nie­koľ­kých me­sia­cov sa zmie­ňu­je o mi­nia­túr­nych in­te­lov­ských po­čí­ta­čoch (PC-on-a-stick), v kto­rých má byť pou­ži­tý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10 s Bin­gom.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Windows 11 a MS Office 2021 sú opäť vo výpredaji. Ukážeme vám, kde ušetríte stovky eur
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.