Lí­tio­vo-vzdu­cho­vé (li­tium-air) ba­té­rie ma­jú po­núk­nuť až de­sať­ná­sob­nú ka­pa­ci­tu op­ro­ti dnes roz­ší­re­ným lí­tio­vo-ióno­vým ba­té­riám. Tie sú sí­ce ľah­ké, na svo­ju ka­pa­ci­tu však i príl­iš ob­jem­né.Ved­ci z uni­ver­zi­ty v Cam­brid­ge pre­to už ro­ky pra­cu­jú na vý­vo­ji ba­té­rie, kto­rá by ma­la všet­ky vý­ho­dy tej lí­tio­vo-ióno­vej, ale za­be­ra­la by me­nej mies­ta.

Bu­dúc­nosť by ma­la byť v lí­tio­vo-vzdu­cho­vých ba­té­riách, do­te­raj­šie expe­ri­men­tál­ne mo­de­ly sa však uká­za­li ako nes­ta­bil­né, s neus­po­ko­ji­vým tem­pom na­bí­ja­nia/vy­bí­ja­nia a ta­kis­to má­lo efek­tív­ne. Ba čo viac, fun­go­vať mô­žu len v pros­tre­dí s čis­tým kys­lí­kom, čo ich v bež­nom pros­tre­dí či­ní ne­pou­ži­teľ­ný­mi. Te­da as­poň za­tiaľ. Prob­lém s kys­lí­kom ved­ci za­tiaľ ne­vy­rie­ši­li, vý­znam­ne však pok­ro­či­li v prob­le­ma­ti­ke sta­bi­li­ty a efek­tív­nos­ti, keď do ba­té­rií pri­da­li jo­did lít­ny a uh­lí­ko­vé elek­tró­dy vy­ro­be­né z gra­fé­nu, te­da su­per­ten­ké­ho uh­lí­ko­vé­ho ma­te­riá­lu.

Pri­da­ním jo­di­du lít­ne­ho vedci za­me­dzi­li vznik ne­žia­du­cich che­mic­kých reak­cií, kto­ré pri pred­chá­dza­jú­cich mo­de­loch lí­tio­vo-vzdu­cho­vých ba­té­rií vied­li k ich pos­tup­né­mu zni­če­niu. Po tej­to úp­ra­ve ba­té­ria vy­dr­ží mno­ho­ná­sob­ne vy­šší po­čet na­bi­tí a vy­bi­tí – až dve­ti­síc. Na­vy­še, vý­drž ba­té­rie tak už je sko­ro po­rov­na­teľ­ná s lí­tio­vo-ióno­vou ba­té­riou. Na­priek to­mu eš­te vý­vo­já­rom zos­tá­va vy­rie­šiť množ­stvo prob­lé­mov, kým bu­dú môcť lí­tio­vo-vzdu­cho­vé ba­té­rie pred­sta­viť na ko­mer­čné vy­uži­tie.

Ich ka­pa­ci­ta je sí­ce po­zo­ru­hod­ná, ale vý­raz­ne kle­sá úmer­ne na­bi­tiu a vy­bi­tiu, na­vy­še v ba­té­riách do­chá­dza k che­mic­kým reak­ciám, kto­ré mô­žu v kraj­nom prí­pa­de viesť až k expló­zii. Ho­ci te­da ved­ci uro­bi­li ďal­ší vý­znam­ný krok, kto­rý ich prib­lí­žil k ich zro­du, aj tak si na ne as­poň de­sať ro­kov eš­te poč­ká­me.

Článok prevzatý od nášho mediálneho partnera itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here