No­vý typ pa­mä­te, kto­rý vy­vi­nul Sam­sung s náz­vom ePOP ob­sa­hu­je v se­be 3 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 32 GB úlo­žis­ko. ePOP ob­sa­hu­je všet­ko pot­reb­né, tak­že je mož­né ten­to kom­po­nent umies­tniť pria­mo na pro­ce­sor. Ušet­rí sa tým časť mies­ta (údaj­ne až 40 %), kto­ré mô­že byť vy­uži­té napr. ba­té­riou.

Spo­meň­me aj ďal­šie mo­der­né tech­no­ló­gie, kto­ré sú reál­ne dos­tup­né. Napr. za­ria­de­nia Nexus 6 a Droid Tur­bo vy­uží­va­jú tech­no­ló­giu Quick Char­ge od Qual­com­mu – ten na­bi­je 3300 mAh ba­té­riu z 0 % na 60 % po­čas 30 mi­nút.

apple-here-s-why-the-ipad-isn-t-fully-charged-at-100--7d0bc24936

Z „teo­re­tic­kých” tech­no­ló­gií nás za­ujal iz­rael­ský star­tup Sto­re­Dot, kto­rý na­bi­je špe­ciál­ny typ ba­té­rie v prie­be­hu 30 se­kúnd. Spo­meň­me aj no­vý typ ba­té­rie, kto­rý nah­ra­dil gra­fit oxidom ti­ta­ni­či­týmale­bo ďal­šiu tech­no­ló­giu, kto­rá vy­uží­va lí­tium-ko­vo­vé fó­lie. Ne­za­bú­daj­me ani na sof­tvé­ro­vé zme­ny. Tak­že ak vám va­dí sla­bá vý­drž ba­té­rie – už čos­ko­ro to bu­de lep­šie!

Zdroj: itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.