Vý­skum­ní­ci z Goog­le a MIT priš­li so spô­so­bom, ako vy­lep­šiť fo­tog­ra­fie za­chy­te­né smar­tfó­nom či tab­le­tom. Sve­tel­né od­ra­zy, za­prí­či­ne­né fo­te­ním cez sklo ale­bo daž­ďo­vé kvap­ky, sa sta­nú mi­nu­los­ťou. Zo sní­mok sa vy­tra­tí aj op­lo­te­nie a vám os­ta­ne čis­tý, ni­čím ne­ru­še­ný ob­raz.

Za tým­to „kúz­lom“ sto­jí no­vý al­go­rit­mus, kto­rý Goog­le plá­nu­je pou­žiť vo svo­jich ap­li­ká­ciách na fo­te­nie. Všet­ko fun­gu­je na prin­cí­pe vy­tvá­ra­nia sní­mok s ma­lým po­su­nom ob­ra­zu, čím sa za­chytia aj de­tai­ly, kto­ré bo­li dov­te­dy za­kry­té.

Z fo­tog­ra­fií sa tak zís­ka aká­si roz­die­lo­vá ma­pa ne­žia­du­cich ob­jek­tov, kto­rá sa nás­led­ne ap­li­ku­je na je­den ori­gi­nál­ny sní­mok.

Sta­čí te­da po­čas fo­te­nia nie­koľ­kok­rát poh­núť mo­bi­lom a zos­ní­mať tak ob­jekt z via­ce­rých per­spek­tív. Keď­že al­go­rit­mus si­mu­lu­je niž­šiu hĺbku os­tros­ti, sof­tvér je schop­ný po­cho­piť hĺbku scé­ny a na zá­kla­de to­ho vy­pich­núť hlav­ný ob­jekt a zvy­šok pot­la­čiť ale­bo ro­zos­triť.

Al­go­rit­mus je vhod­ný len pre sta­tic­ké scé­ny. Po­hyb­li­vé ob­jek­ty sof­tvér od­strá­ni.

zdroj:itnews.sk
Prečítajte si tiež  5 aplikácií, ktoré sú dnes zadarmo
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.