Ur­či­te sa vám as­poň raz sta­lo, že vás za­ujal ne­ja­ký prís­pe­vok na­toľ­ko, že ste bo­li zve­da­ví, čo si o ňom my­slia os­tat­ní či­ta­te­lia. Ot­vo­ri­li ste si dis­ku­siu a tam vás za­hl­ti­li hlú­pe ko­men­tá­re od tak­zva­ných trollov. Na No­vom Zé­lan­de sa po­dob­ná si­tuácia opa­ko­va­la tak čas­to, že sa pro­ti nim vlá­da roz­hod­la za­kro­čiť.

crime-computer-cyb.jpg

- Reklama -

No­vý Zé­land pri­jal zá­kon o škod­li­vej di­gi­tál­nej ko­mu­ni­ká­cii, kto­rý má chrá­niť pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu pred hroz­ba­mi, kto­ré pri­ná­ša­jú vý­hraž­né a uráž­li­vé ob­sa­hy. Zá­kon rie­ši pre­dov­šet­kým „trollo­va­nie“ sexuál­ne­ho a ra­sis­tic­ké­ho cha­rak­te­ru, ako aj pre­ja­vy dis­kri­mi­nu­jú­ce ľu­dí s pos­tih­nu­tím, ší­re­nie in­tím­nych fo­tog­ra­fií či vi­deí bez po­vo­le­nia vy­ob­ra­ze­né­ho, prí­pad­ne pov­zbu­dzo­va­nie na spá­chanie sa­mov­raž­dy.

Za ta­ké­to „trollov­ské“ sprá­va­nie pá­cha­te­ľom hro­zí buď po­ku­ta do vý­šky 30-ti­síc eur pre jed­not­liv­ca a šty­rik­rát toľ­ko pre spo­loč­nos­ti, ale­bo od­ňa­tie slo­bo­dy na dva až päť ro­kov. Zá­kon sa vzťa­hu­je aj na so­ciál­ne sie­te, ako Fa­ce­book, Twit­ter a Goog­le+. „No­vý zá­kon je sku­toč­ne ob­siah­ly a ris­ku­je­me tým ob­me­dzenie na­šej slo­bo­dy slo­va,“ obá­va sa si­tuácie pos­la­nec no­vo­zé­lan­dskej Ze­le­nej stra­ny Ga­reth Hud­ges.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.