In­ži­nie­ri na newyor­skej Bin­gham­ton­skej uni­ver­zi­te vy­vi­nu­li no­vý druh lac­nej ohý­ba­teľ­nej ba­té­rie. In­špi­rá­ciou im opäť raz bo­lo ja­pon­ské ume­nie skla­da­nia pa­pie­ra ori­ga­mi.

Ba­té­ria zo zlo­že­né­ho pa­pie­ra čer­pá ener­giu z bak­té­rie me­tó­dou mik­ro­bio­lo­gic­kej res­pi­rá­cie. Vy­uží­va na to bio­sen­zo­ry, kto­ré sú ob­siah­nu­té prá­ve v pa­pie­ri. Na ich ak­ti­vo­va­nie sta­čí kvap­ka vo­dy, kto­rá je zne­čis­te­ná bak­té­riou. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich pa­pie­ro­vých ba­té­rií ne­pot­re­bu­je na to žiad­ne špe­ciál­ne pum­py či na­no­ma­te­riá­ly.

- Reklama -

Ba­té­ria má po zlo­že­ní veľ­kosť zá­pal­ko­vej ška­tuľ­ky. Vy­uží­va lac­né elek­tró­dy zo skva­pal­ne­né­ho nik­lu nas­trie­ka­né­ho na jed­nu stra­nu kan­ce­lár­ske­ho pa­pie­ra. Troj­roz­mer­ná štruk­tú­ra ba­té­rií sa nás­led­ne zlo­ží z dvoj­roz­mer­né­ho pa­pie­ra tech­ni­kou ori­ga­mi.

Vý­ro­ba ta­kej­to ba­té­rie, kto­rá je schop­ná vy­pro­du­ko­vať mik­rowat­ty elek­tri­ny na po­há­ňa­nie te­rén­ne­ho bio­sen­zo­ra, vy­jde zhru­ba na päť cen­tov. Vy­uži­tie by moh­la náj­sť naj­mä v eko­no­mic­ky me­nej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách.

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.