PlayS­ta­tion 4 sa na­ďa­lej pre­dá­va ako tep­lé rož­ky a pod­ľa no­vých správ už So­ny pre­da­lo oko­lo 25 mi­lió­nov ku­sov tej­to kon­zo­ly. V po­rov­na­ní s tým sa 13 mi­lió­nov pre­da­ných kon­zol Xbox One zdá má­lo a So­ny hro­zí vy­bu­do­va­ním do­mi­nan­tné­ho pos­ta­ve­nia. Šéf di­ví­zie Xbox Mic­ro­sof­tu však tvr­dí, že sú­ťa­že­nie so So­ny nie je je­ho prio­ri­ta. Sús­tre­ďu­je sa iba na čís­la tý­ka­jú­ce sa Xboxu One a je­di­né hod­not­né po­rov­na­nie je s pred­chá­dza­jú­cou ge­ne­rá­ciou.

„So­ny ma­lo s PlayS­ta­tion ob­rov­ský ús­pech, za kto­rým sú de­sať­ro­čia prá­ce na skve­lom pro­duk­te. Klo­búk do­lu, ma­jú skve­lú tr­ho­vú po­zí­ciu,“ po­ve­dal Phil Spen­cer v roz­ho­vo­re pre Euro­ga­mer. „Mô­žem uro­biť iba to, že sa sús­tre­dím na Xbox, a tú prá­cu mi­lu­jem. Mi­lu­jem na­šich fa­nú­ši­kov a par­tne­rov. Xbox ras­tie kaž­dý rok, aj te­raz sme väč­ší, ako bol Xbox 360 pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cie v tej­to fá­ze. Tak­že sme s kaž­dou ge­ne­rá­ciou a kaž­dým ro­kom lep­ší a lep­ší. Má­me viac ľu­dí on-li­ne, pre­da­li sme viac hier aj viac kon­zol, tak­že som s na­šou tra­jek­tó­riou spo­koj­ný.

- Reklama -

Ne­za­dá­vam tí­mu cie­le na zá­kla­de to­ho, koľ­ko kon­zol pre­da­lo So­ny. Mys­lím na na­šu bu­dúc­nosť a to, koľ­ko zá­kaz­ní­kov má­me na­prieč 360, Xbox One a Win­dows. Mys­lím na ce­lú tú­to kom­bi­no­va­nú ko­mu­ni­tu a to­to čís­lo nik­dy ne­bo­lo väč­šie ako dnes.

Po­nú­ka­jú sa rôz­ne ces­ty, moh­li by sme pre­rá­bať viac pe­ňa­zí na har­dvé­ri a vy­bu­do­vať nep­ri­ro­dze­ný biz­nis, ale to som nik­dy nech­cel. Na­ko­niec, keď sa ľu­dia roz­hod­nú pre Xbox, chcú si byť is­tí, že pre Mic­ro­soft a Xbox je to beh na dl­hú trať. Obe­to­vať dl­ho­do­bý ús­pech pre krát­ko­do­bé cie­le by ne­ma­lo žiad­ny zmy­sel.“

xbox_vs_ps4.jpg

Spen­cer tiež po­ve­dal, že sa spo­lie­ha na plo­dy in­ves­to­va­nia do first-par­ty ti­tu­lov a hier prip­ra­ve­ných na dru­hú po­lo­vi­cu ro­ka 2015 a rok 2016. Kom­bi­ná­cia prip­ra­vo­va­ných exklu­zív­nych hier a hier ur­če­ných iba pre plat­for­my Xbox a Win­dows za­hŕňa Ha­lo 5: Guar­dians, For­za Mo­tor­sport 6, Fab­le Le­gends, Gears of War: Ul­ti­ma­te Edi­tion, Gears of War 4, Quan­tum Break, Crac­kdown 3, Sca­le­bound, Re­co­re aj in­die ti­tul Cup­head a ne­mož­no opo­me­núť ani pred pár dňa­mi vy­da­ný Ra­re Rep­lay a ča­so­vo exklu­zív­ny Ri­se of the Tomb Rai­der.

A Xbox sa sna­ží hrá­čov pril­ákať aj inak než no­vý­mi hra­mi, na E3 ozná­mil no­vé fun­kcie Ga­me Pre­view a spät­nú kom­pa­ti­bi­li­tu pre vy­bra­né ti­tu­ly Xbox 360 a Fallout 4 má do­kon­ca na kon­zo­lu dos­taťfa­nú­ši­kov­ské mó­dy. Mic­ro­soft si ve­ľa sľu­bu­je aj od Di­rectX 12, kto­ré má kon­zo­la za­čať vy­uží­vať v no­vem­bri toh­to ro­ka.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.