Mno­hí asi vie­te, že vy­hľa­dá­va­cí gi­gant Goog­le ucho­vá­va ce­lú his­tó­riu váš­ho vy­hľa­dá­va­nia za pred­pok­la­du, že ste prih­lá­se­ní do svoj­ho úč­tu na des­kto­pe ale­bo smar­tfó­ne. V nas­ta­ve­niach však mô­že­te tú­to fun­kciu aj po­zas­ta­viť. Ale ve­de­li ste aj to, že Goog­le ucho­vá­va aj zá­znam o his­tó­rii váš­ho hla­so­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia, hlav­ne na mo­bil­ných za­ria­de­niach?

Hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie sa ob­ja­ví v his­tó­rii, keď sa hlas pred vy­hľa­dá­va­ním pre­ve­die na text. Ak má­te zá­ujem, mô­že­te si ce­lú his­tó­riu Goog­le Voi­ce Search po­zrieť, ak nav­ští­vi­te strán­ku his­to­ry.goog­le.com/his­to­ry/audio. Sa­moz­rej­me, mu­sí­te byť prih­lá­se­ní do svoj­ho úč­tu Goog­le. His­tó­ria však nie je kom­plet­ná, pre­to­že ide o no­vú služ­bu.

- Reklama -

google_voice_history.png

A čo je za­ují­ma­vé, Goog­le uk­la­dá aj pô­vod­ný zá­znam váš­ho hla­su. Mô­že­te te­da po­čuť svo­je hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie po klik­nu­tí na tla­čid­lo Preh­rať (Play). A mô­že­te ta­kis­to od­strá­niť kon­krét­ny zá­znam, prí­pad­ne aj všet­ky hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nia uve­de­né na strán­ke (ho­ci je otáz­ne, či sa nao­zaj od­strá­nia aj zo server­a).

Zdroj: web­trickz.com

Článok prebraný z nášho partnerského webu: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.