Ča­so­pis For­bes ak­tua­li­zo­val aj ten­to rok reb­rí­ček naj­bo­hat­ších Ame­ri­ča­nov. Naj­väč­šou liah­ňou mi­liar­dá­rov je stá­le spo­loč­nosť Goog­le.

Za pos­led­ných 22 ro­kov sa na vr­cho­le reb­ríč­ka dr­ží Bill Ga­tes so 76 mi­liar­da­mi USD. Aj keď hod­no­ta je­ho ma­jet­ku, kto­rý mu za­bez­pe­či­li ak­cie Mic­ro­sof­tu, kles­la op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku o päť mi­liárd USD, stá­le ide o veľ­mi sluš­ný zá­ro­bok.

Dru­hým naj­bo­hat­ším Ame­ri­ča­nom so 61,1 mi­liar­da­mi USD os­tá­va Warren Buf­fett, ma­ji­teľ a šéf hol­din­gu Ber­kshi­re Hat­haway. Na tre­ťom mies­te je za­kla­da­teľ a šéf spo­loč­nos­ti Orac­le Larry Elli­son so 47,5 mi­liar­da­mi USD. Hneď za ním sa na­chá­dza Jeff Bez­os, otec Ama­zo­nu, kto­ré­ho vý­no­sy sa za mi­nu­lý rok zvý­ši­li o 16,5 mi­liar­dy USD. Do de­siat­ky naj­bo­hat­ších, kon­krét­ne na 7. mies­to, sa dos­tal Mark Zuc­ker­berg z Fa­ce­boo­ku a na 10. mies­te skon­čil Larry Pa­ge z Goog­lu.

Me­dzi 400 naj­bo­hat­ší­mi Ame­ri­čan­mi je 53 zá­stup­cov IT s ve­ko­vým prie­me­rom 53 ro­kov. Naj­me­nej, 25 ro­kov, má Evan Spie­gel zo Snap­cha­tu, kto­ré­ho hod­no­ta ma­jet­ku je 2,1 mi­liar­dy USD, nao­pak, naj­star­ším mi­liar­dá­rom je spo­lu­zak­la­da­teľ In­te­lu, 86-roč­ný Gor­don Moo­re so 6,2 mi­liar­da­mi USD.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  V Rusku odstránili pomník Steva Jobsa! Pozrite sa prečo!
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here