Sam­sung sľu­bu­je, že za­ria­de­nia s ohyb­ný­mi a skla­da­cí­mi dis­plej­mi by ma­li prísť na trh už v ro­ku 2016. Naj­nov­ší pa­tent spo­loč­nos­ti, zve­rej­ne­ný na webe Pa­tent­ly Mo­bi­le, uka­zu­je flexibil­ný te­le­fón, kto­rý má po­do­bu in­te­li­gen­tné­ho ná­ram­ku. Je to sí­ce bi­zar­ná a fu­tu­ris­tic­ká pred­sta­va, ale znie to dob­re.

Pa­tent opi­su­je flexibil­ný dis­plej OLED, kto­rý je ta­ký ohyb­ný, že sa dá sto­čiť do po­do­by ná­ram­ku no­si­teľ­né­ho na zá­päs­tí ako in­te­li­gen­tné ho­din­ky a po vy­stre­tí ho mož­no pou­žiť ako smar­tfón. Dis­plej bu­de upev­ne­ný na otoč­né seg­men­ty, kto­ré umož­ňu­jú je­ho oh­nu­tie bez to­ho, aby sa poš­ko­dil niek­to­rý z me­nej flexibil­ných kom­po­nen­tov.

- Reklama -

samsung_bangle_patent.png

Za­ria­de­nie umož­ní ov­lá­dať preh­rá­va­nie hud­by, zob­ra­zo­va­nie ob­ráz­kov, us­ku­toč­ňo­vať ho­vo­ry, po­sie­lať texto­vé sprá­vy a pl­niť všet­ky úlo­hy, kto­ré sa oča­ká­va­jú od smar­tfó­nu či smart ho­di­niek. Bu­de to te­da smar­tfón, kto­rý bu­de mož­né oh­núť tak, aby sa dal pri­pev­niť na zá­päs­tie ako ho­din­ky. Ne­bu­de sa však po­do­bať na ho­din­ky, bu­de vy­ze­rať skôr ako ro­bust­ný ná­ra­mok.

Na ob­ráz­koch v pa­ten­to­vej prih­láš­ke vy­ze­rá ta­ký­to smar­tfón dosť ču­des­ne. Sa­moz­rej­me, nej­de o to, aby bo­lo za­ria­de­nie at­rak­tív­ne, skôr má byť fun­kčné, uni­ver­zál­ne a prís­tup­né, aby skom­bi­no­va­lo smar­tfón a in­te­li­gen­tné ho­din­ky do jed­né­ho hyb­rid­né­ho gad­ge­tu. Ne­ved­no, či Sam­sung nao­zaj plá­nu­je uviesť ta­ké­to cha­me­león­ske za­ria­de­nie na trh, no mož­né to je. Kaž­do­pád­ne však ne­ča­kaj­te, že v doh­ľad­nom ča­se uvi­dí­te na uli­ci nie­ko­ho so smar­tfó­nom ob­krú­te­ným oko­lo zá­päs­tia.

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.