Čín­ska spo­loč­nosť Ouki­tel chys­tá pre svo­jich zá­kaz­ní­kov ďal­šiu no­vin­ku s ozna­če­ním K4000. Pod­ľa všet­ké­ho pôj­de o te­le­fón, kto­ré­mu neub­lí­ži ani hrub­šie za­ob­chá­dzanie. Pre­ži­je ra­ny kla­di­vom, ba aj prej­de­nie autom. Na­vy­še sľu­bu­je až týž­den­nú vý­drž.

Vďa­ka nad­štan­dar­dné­mu 4000mAh aku­mu­lá­to­ru by mal smar­tfón K4000 vy­dr­žať na jed­no na­bi­tie až se­dem dní pri bež­nom pou­ží­va­ní ale­bo 3 dni ná­roč­nej­šej prá­ce. Aj keď sa ra­dí me­dzi ty­pic­ké te­le­fó­ny stred­nej trie­dy, vy­ni­ká svo­jou od­ol­nos­ťou. Ob­čas­né pá­dy viac ne­bu­dú žiad­ny prob­lém.

Te­le­fón je vy­ba­ve­ný 5″ HD dis­ple­jom s IPS pa­ne­lom. Ako SoC je pou­ži­tý 28nm Me­dia­tek MT6735 so štyr­mi 1,3GHz jad­ra­mi Cor­tex-A53 a gra­fi­kou Ma­li-T720. Vý­ko­no­vo by sa mal na­chá­dzať nad Snap­dra­go­nom 410. Za­ria­de­nie ob­sa­hu­je 2 GB ope­rač­nú a 16 GB úlož­nú pa­mäť so slo­tom na mic­roSD kar­ty. Vpre­du je umies­tne­ný 5Mpx fo­toa­pa­rát, vza­du sa na­chá­dza 13Mpx fo­toa­pa­rát. Ope­rač­ným sys­té­mom je An­droid v ak­tuál­nej ver­zii 5.1 a ce­na no­vin­ky sa bu­de po­hy­bo­vať oko­lo 150 USD. Len tak mimochodom, viac nás výjde výmena nášho rozbitého displeja na iPhone 6 ako toto zariadenie 🙁

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.