Pod zá­mien­kou ochra­ny spot­re­bi­te­ľa pre­bie­ha v os­tat­ných dňoch ma­ni­pu­la­tív­na, ve­rej­nosť trau­ma­ti­zu­jú­ca kam­paň IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska – ITAS, kto­rá v sna­he chrá­niť vlas­tné zis­ky stra­ší ve­rej­nosť pop­lat­ka­mi za elek­tro­ni­ku.

Čo sú tzv. náh­ra­dy od­mien a ako z nich ob­ča­nia SR pro­fi­tu­jú?

Náh­ra­da od­me­ny je me­dzi­ná­rod­ne etab­lo­va­ná kom­pen­zač­ná for­ma od­me­ny pre umel­cov, vy­plý­va­jú­ca z európ­ske­ho prá­va, pre­miet­nu­té­ho na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky v po­do­be autor­ské­ho zá­ko­na. Ide o zá­kon­ne sta­no­ve­ný od­vod, kto­rý uh­rá­dza vý­rob­ca ale­bo do­voz­ca no­si­čov a prís­tro­jov schop­ných roz­mno­žo­vať pred­me­ty autor­skop­ráv­nej ochra­ny.

- Reklama -

Vďa­ka to­mu­to sys­té­mu mô­žu ob­ča­nia pre svo­ju osob­nú pot­re­bu vy­ho­to­vo­vať roz­mno­že­ni­ny chrá­ne­né­ho di­ela z le­gál­ne­ho zdro­ja bez to­ho, aby mu­se­li od ko­ho­koľ­vek zís­ka­vať súh­las. V praxi ide o hud­bu, fil­my, fo­tog­ra­fie, vý­tvar­né di­ela, kni­hy, ča­so­pi­sy, ko­mik­sy, člán­ky a iné di­ela – pro­duk­ty krea­tív­nej tvor­by.

Tie­to di­ela niek­to vy­tvo­ril, ma­jú te­da svo­jich vlas­tní­kov – no­si­te­ľov práv, kto­rým pat­rí náh­ra­da od­me­ny za kaž­do­den­né pou­ži­tie svoj­ho vlas­tníc­tva mi­lión­mi ľu­dí, tak ako si aký­koľ­vek iný pra­cu­jú­ci člo­vek za­slú­ži od­me­nu za vý­sled­ky svo­jej prá­ce. Nás­tup di­gi­tál­nej tech­no­ló­gie umož­nil mul­tip­li­ko­va­né ko­pí­ro­va­nie pro­duk­tov du­šev­né­ho vlas­tníc­tva bez stra­ty kva­li­ty, autor­ské di­ela sa vďa­ka roz­ma­chu tej­to tech­no­ló­gie dos­ta­li op­ro­ti dov­te­dy fun­gu­jú­cim re­ži­mom vy­rov­na­nia autor­ských di­el do ab­so­lút­ne ne­vý­hod­nej a neudr­ža­teľ­nej po­zí­cie.

Aj z tých­to dô­vo­dov bol v štá­toch EÚ vy­tvo­re­ný me­dzi­ná­rod­ne dl­ho­do­bo plat­ný a ak­cep­to­va­ný kom­pen­zač­ný me­chan­izmus pre auto­rov, hu­dob­ní­kov, spi­so­va­te­ľov, re­ži­sé­rov, sce­ná­ris­tov, vý­tvar­ní­kov a mno­hých ďal­ších tvor­cov – tzv. náh­ra­da od­me­ny. Ten­to me­chan­izmus pla­tí de fac­to v ce­lej EÚ a je za­kot­ve­ný v autor­ských zá­ko­noch Ne­mec­ka, Ho­lan­dska, Fran­cúz­ska, Ra­kús­ka, Čes­kej re­pub­li­ky, Ma­ďar­ska, Lit­vy a pod.

V prob­le­ma­ti­ke náh­rad od­mien pre­beh­lo za pos­led­né ro­ky na úze­mí EÚ mno­ho spo­rov prá­ve me­dzi do­voz­ca­mi a dot­knu­tý­mi sub­jek­tmi, kto­ré sa brá­ni­li uh­ra­diť náh­ra­dy od­mien zo svo­jich mul­ti­mi­lió­no­vých zis­kov. Európ­sky súd­ny dvor však opa­ko­va­ne a jed­noz­nač­ne roz­ho­dol, že me­chan­izmus a prin­cíp náh­ra­dy od­me­ny hra­de­nej do­voz­ca­mi a vý­rob­ca­mi je správ­ny, spra­vod­li­vý a tr­va­le udr­ža­teľ­ný.

V čom tkvie prob­lém?

Zdru­že­nie ITAS a je­ho pred­sta­vi­te­lia stra­šia cez mé­diá ve­rej­nosť, že v dôs­led­ku pri­ja­té­ho no­vé­ho autor­ské­ho zá­ko­na sa na ťar­chu spot­re­bi­te­ľov bu­de zdra­žo­vať elek­tro­ni­ka.

Ak­tuál­ne plat­ný autor­ský zá­kon č. 618/2003 Z. z. už od ro­ku 2003 jed­noz­nač­ne sta­no­vu­je, že vý­rob­ca ale­bo do­voz­ca no­si­čov a prís­tro­jov schop­ných roz­mno­žo­vať je po­vin­ný hra­diť náh­ra­du od­me­ny za aký­koľ­vek prís­troj ale­bo za­ria­de­nie schop­né roz­mno­žo­vať zvu­ko­vý ale­bo zvu­ko­vo-ob­ra­zo­vý zá­znam vo vý­ške 3 % z do­voz­nej ale­bo vý­rob­nej ce­ny pri uve­de­ní ta­ké­ho­to to­va­ru na trh. Ten­to od­vod ne­zís­ka­va SO­ZA, ako je čas­to pre­zen­to­va­né, ale všet­ky or­ga­ni­zá­cie ko­lek­tív­nej sprá­vy, ako zá­kon­ní rep­re­zen­tan­ti no­si­te­ľov práv, spo­loč­ne – SLOV­GRAM, LI­TA, SO­ZA, OZIS, SA­PA, AGI­COA.

Iró­niou ma­ni­pu­la­tív­nej kam­pa­ne ITAS je, že no­vý autor­ský zá­kon us­ta­no­vu­je to is­té, čo ak­tuál­ne plat­ný autor­ský zá­kon, s tým zá­sad­ným roz­die­lom, že za vy­bra­né ko­mo­di­ty (mo­bil­ný te­le­fón, tab­let, vi­deo­ka­me­ru, fo­toa­pa­rát) je vý­rob­ca ale­bo do­voz­ca tých­to no­si­čov a prís­tro­jov po­vin­ný hra­diť ná­sob­ne niž­šiu náh­ra­du od­me­ny, ako us­ta­no­vu­je autor­ský zá­kon, kto­rý je v plat­nos­ti.

Pred­sta­vi­te­lia ITAS po­ru­šu­jú do­ho­dy

Pro­ces tvor­by no­vé­ho autor­ské­ho zá­ko­na pre­bie­hal viac ako dva ro­ky na pô­de Mi­nis­ter­stva kul­tú­ry SR. Na tom­to pro­ce­se sa ofi­ciál­ne pra­vi­del­ne zú­čas­tňo­va­li de­siat­ky sub­jek­tov, ako aj rep­re­zen­tan­ti ITAS, pre­zi­dent ITAS Má­rio Le­lov­ský, ta­jom­ník ITAS Gus­táv Bu­din­ský, práv­ny zá­stup­ca ITAS Jiří Bu­din­ský. Vý­sled­kom dl­hotr­va­jú­cich ro­ko­va­ní bo­la pí­som­ne za­chy­te­ná do­ho­da me­dzi pred­sta­vi­teľ­mi ITA­Su, ako aj ko­lek­tív­ny­mi správ­ca­mi (SO­ZA, LI­TA, SLOV­GRAM, OZIS), kto­rá sa pre­miet­la do parla­men­tom schvá­le­né­ho zne­nia autor­ské­ho zá­ko­na vrá­ta­ne čas­ti o náh­ra­dy od­me­ny.

Iný­mi slo­va­mi – tí is­tí ľu­dia, kto­rí na mi­nis­ter­stve kul­tú­ry ak­cep­to­va­li zá­ve­ry ro­ko­va­ní, dnes úče­lo­vo ší­ria pop­laš­né sprá­vy o zdra­žo­va­ní elek­tro­ni­ky a vy­tvá­ra­jú na ve­rej­nos­ti do­jem oh­ro­ze­nia no­vým autor­ským zá­ko­nom, s kto­ré­ho zne­ním sa­mi súh­la­si­li.

Je dô­le­ži­té pri­po­me­núť, že or­ga­ni­zá­cie ko­lek­tív­nej sprá­vy, ako zá­stup­co­via no­si­te­ľov práv, zá­sad­ne us­tú­pi­li od svo­jich pô­vod­ných po­žia­da­viek prá­ve v me­ne do­siah­nu­tia kon­sen­zu pri vý­ške náh­ra­dy od­mien pri kľú­čo­vých za­ria­de­niach, kto­rý­mi sa ko­pí­ru­je pre osob­nú pot­re­bu rá­do­vo naj­viac (mo­bil­né te­le­fó­ny, tab­le­ty a pod.).

Zá­stup­co­via ITAS sa na pô­de Mi­nis­ter­stva kul­tú­ry SR jas­ne a pred všet­ký­mi člen­mi pra­cov­nej sku­pi­ny za­via­za­li, že bu­dú vy­ro­ko­va­nú do­ho­du ak­cep­to­vať a po jej uzat­vo­re­ní sa zdr­žia ak­ti­vít, kto­ré by vied­li k tla­ku na ďal­šie zni­žo­va­nie sa­dzieb.

Pred­sta­vi­te­lia ITAS však do­ho­dy uzav­re­té na naj­vyš­šej úrov­ni za účas­ti zá­stup­cov štát­nej sprá­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky po­ru­ši­li a pod­vied­li tak ko­lek­tív­nych správ­cov, auto­rov, vy­da­va­te­ľov, spi­so­va­te­ľov, hu­dob­ní­kov, re­ži­sé­rov a inter­pre­tov a ďal­ších tvor­cov.

Sa­mot­né Mi­nis­ter­stvo kul­tú­ry SR potvr­dzu­je uve­de­né vy­da­ným sta­no­vis­kom k da­nej ve­ci: „Návrh autor­ské­ho zá­ko­na pre­šiel dl­hým pri­po­mien­ko­va­ním zo stra­ny všet­kých re­le­van­tných sub­jek­tov vrá­ta­ne IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska, mo­bil­ných ope­rá­to­rov, ďal­ších vy­še 30 zá­stup­cov iných sub­jek­tov a tiež ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. S je­ho vý­sled­nou po­do­bou súh­la­si­la aj Hos­po­dár­ska a so­ciál­na ra­da vlá­dy, keď po ro­ko­va­niach doš­lo k do­siah­nu­tiu do­ho­dy na všet­kých sadz­bách me­dzi mi­nis­ter­stvom, Re­pub­li­ko­vou úniou za­mes­tná­va­te­ľov, KOZ a ZMOS-om.” Pos­lan­ci Ná­rod­nej ra­dy SR na­vy­še pod­po­ri­li tak­to ce­los­po­lo­čen­sky do­hod­nu­té zne­nie no­vé­ho autor­ské­ho zá­ko­na 105 hlas­mi, žiad­ny hlas ne­bol pro­ti, čo sig­na­li­zu­je ne­ví­da­nú zho­du na­prieč ce­lým po­li­tic­kým spek­trom.

Reč fak­tov

Otáz­ka te­da nes­to­jí, či zdra­žie spot­reb­ná elek­tro­ni­ka (pri­čom sa za­ťa­že­nie zá­ko­nom op­ro­ti mi­nu­los­ti nez­vy­šu­je), ale z akých dô­vo­dov bo­li po­ru­še­né do­ho­dy, na kto­rých sa v rám­ci ro­ko­va­ní o zne­ní no­vé­ho autor­ské­ho zá­ko­na pred­sta­vi­te­lia ITAS a or­ga­ni­zá­cií ko­lek­tív­nej sprá­vy uz­nies­li.

Pred­sta­vi­te­lia ITAS ra­di po­rov­ná­va­jú Slo­ven­skú re­pub­li­ku s os­tat­ný­mi kra­ji­na­mi pri sadz­be za smart TV. Čo však neu­vá­dza­jú, sú fak­ty z dos­tup­ných ofi­ciál­nych európ­skych zdro­jov (de Thuis­ko­pie, Sve­to­vá or­ga­ni­zá­cia na ochra­nu du­šev­né­ho vlas­tníc­tva WIPO), v kto­rých je čier­ne na bie­lom uve­de­né, že v Slo­ven­skej re­pub­li­ke sa za neob­me­dze­né prá­vo kaž­dé­ho ob­ča­na SR roz­mno­žo­vať chrá­ne­né di­ela hra­dí náh­ra­da od­me­ny vo vý­ške 8 cen­tov na ob­ča­na roč­ne, za­tiaľ čo v Čes­kej re­pub­li­ke 32 cen­tov (400 % SR prie­me­ru), v Gréc­ku 15 cen­tov, v Lo­tyš­sku 16 cen­tov, v Chor­vát­sku 27 cen­tov, v Lit­ve 1,2 eura, v Ma­ďar­sku 1,79 eura. A ako sú na tom roz­vi­nu­té štá­ty EÚ? V Ho­lan­dsku sa vy­be­rá náh­ra­da od­me­ny v prie­me­re vo vý­ške 1,84 eura na oby­va­te­ľa, v Bel­gic­ku 2,19, v Ne­mec­ku 2,5, vo Fran­cúz­sku 3,15 eura na oby­va­te­ľa.

Pre­ná­ša­nie me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov do pros­tre­dia Slo­ven­skej re­pub­li­ky ne­sú­vi­sí s ce­na­mi elek­tro­ni­ky na Slo­ven­sku, ako to ma­ni­pu­la­tív­ne pre­zen­tu­je ITAS. Sta­čí sa po­zrieť na ce­ny mo­bil­ných te­le­fó­nov a tab­le­tov, kto­rú sú u nás čas­to vy­ššie ako v za­hra­ni­čí aj na­priek ne­po­rov­na­teľ­ne niž­ším sadz­bám a vý­be­rom v ob­las­ti náh­rad od­mien. Prob­lé­mom je, že na zá­kla­de up­lat­ňo­va­nia tých­to me­dzi­ná­rod­ných no­riem v Slo­ven­skej re­pub­li­ke sú vý­rob­co­via a do­voz­co­via prís­tro­jov schop­ných roz­mno­žo­vať autor­skop­ráv­ne chrá­ne­né di­ela po­vin­ní uh­rá­dzať zá­kon­ne us­ta­no­ve­ný od­vod, kto­rý sia­ha na ich ob­rov­ské zis­ky.

Nie sta­ros­ti o spot­re­bi­te­ľa, ale sna­ha vy­hnúť sa náh­ra­dám od­mien je pra­vým mo­tí­vom ma­ni­pu­la­tív­nej a fak­ty prek­ru­cu­jú­cej kam­pa­ne ITAS pro­ti pri­ja­té­mu autor­ské­mu zá­ko­nu, kto­ré­ho sa pred­sta­vi­te­lia ITAS pri tvor­be zá­ko­na za­via­za­li reš­pek­to­vať a dnes ho nee­tic­ky a ne­ko­rek­tne na­pá­da­jú.

zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here