Spo­loč­nosť LG pre­zen­to­va­la no­vý kon­cept svoj­ho pa­ne­la OLED, kto­rý sa vy­zna­ču­je vý­ni­moč­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi. S uh­lo­prieč­kou 55 pal­cov, hrúb­kou pod je­den mi­li­me­ter (pres­ne 0,97 mm) a hmot­nos­ťou iba 1,9 kg ho mož­no pri­chy­tiť na ste­nu za po­mo­ci mag­ne­tov. Vý­sle­dok tak bu­de vzbu­dzo­vať do­jem, že ide o veľ­kú di­gi­tál­nu nás­ten­ku ale­bo je dis­plej sú­čas­ťou ste­ny.

LG_oled.jpg

- Reklama -

Na po­rov­na­nie, pred­chá­dza­jú­ci naj­ten­ší mo­del od LG mal hrúb­ku 4,3 mm, čo je šty­rik­rát viac, ako má ten­to dis­plej. V prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka má LG v plá­ne zvý­šiť pre­daj pa­ne­lov OLED z do­te­raj­ších 600-ti­síc ku­sov na 1,5 mi­lió­na. Keď­že fir­ma pos­tup­ne zlep­šu­je efek­ti­vi­tu vý­ro­by a zni­žu­je po­čet ka­zo­vých ku­sov, je zrej­mé, že tech­no­ló­gie OLED pos­tup­ne nah­ra­dia LCD.

Údaj­ne sa na nah­ra­de­nie LCD IPS chys­tá pri svo­jich iPa­doch a iP­ho­noch aj App­le. Pa­nel AMO­LED už vy­uží­va pri svo­jich ho­din­kách App­le Watch.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.